Diplomering

Maar liefst 174 studenten kregen op 4 juli hun felbegeerde hbo-diploma of getuigschrift voor leraar basisonderwijs uitgereikt tijdens een feestelijke happening in theater het Speelhuis in Helmond. 128 voltijdstudenten, 30 deeltijdstudenten en 16 zij-instromers werden getrakteerd op mooie toespraken, muzikale optredens én uiteraard hun diploma of getuigschrift.

We feliciteren alle kersverse leraren en hopen ze nog eens terug te zien op De Kempel!​​​​​​​​​​​​​​

Uitreiking onderwijsprijs 2024

Tijdens de laatste zitting werd de jaarlijkse Onderwijsprijs uitgereikt: een prijs voor studenten in de afstudeerfase die een bijzondere en innoverende onderwijsprestatie geleverd hebben in de vorm van hun Meesterstuk. Dit jaar waren er acht genomineerden vanuit De Kempel voorgedragen. Een vakkundige jury, bestaande uit bestuursvoorzitters uit het primair onderwijs in deze regio én de winnaar van het afgelopen jaar, hebben vervolgens een top drie bepaald. De jury constateert wederom dat het werk van een goed niveau is.

Dit zijn de drie prijswinnaars:

1e prijs              € 1000,-
Student:            Lynn van der Broeck
Titel:                  Emotieregulatie in het Speciaal onderwijs.

Lynn heeft haar afstudeerstage en onderzoek in het speciaal onderwijs vormgegeven. Alleen daarmee al onderscheidt zij zich. Werken met kinderen die (zeer) moeilijk leren, een verstandelijke beperking of ASS of andere uitdagingen hebben, vraagt veel van een leraar. En deze kinderen hebben recht op het allerbeste wat onderwijs maar kan bieden. Je moet in deze context een nog groter hart voor kinderen hebben. Emotieregulatie is een complex thema, zowel theoretisch als ook in het vormgeven in de pedagogische en didactische praktijk van alle dag. Executieve functies en metacognitieve vaardigheden zijn helder beschreven en ook hier weer is de vertaling naar de praktijk goed weergegeven. Lynn heeft een uitstekend theoretisch kader gecreëerd, gebaseerd op goede literatuur. De wijze waarop de theorie vertaald is in praktijkkaders maakt dat het afstudeerwerk goed navolgbaar en overdraagbaar is naar anderen, ook in het regulier onderwijs. Dat is een bijzondere prestatie, waardoor deze studente in de waarneming van de jury de eerste prijs meer dan verdiend heeft.

2e prijs              € 750,-
Student:             Suzan Mellink- Keijzers
Titel:                   Emotioneel leren bij kleuters.

Hoe kun je tot leren komen als in een sociaal -emotionele rollercoaster zit? Dat is de vraag waarmee Suzan Mellink-Keijzers haar voorwoord begint. In een onderwijsstelsel dat de laatste jaren te veel eenzijdig nadruk legt op de cognitieve leeruitkomsten is dit een zeer relevante vraagstelling. Onderzoek en ook praktische wijsheid van leraren laten zien dat de beste ontwikkeling en resultaten door kinderen worden gerealiseerd als de school een goede balans tussen het cognitieve en het non-cognitieve domeinen in het curriculum weet te borgen. Suzan werkt een sterk theoretisch kader uit. Ze vertaalt de theorie op uitstekende wijze naar de praktijk. De focus in het werk ligt op groep 1-2. De kansen op een goede voorspoedige ontwikkeling stijgen enorm als kinderen goed leren omgaan met impulsen, overprikkeling, zelfregulering en externaliserende en internaliserende coping mechanismen. Het afstudeerwerk van Suzan is ook zeer goed bruikbaar voor de hogere groepen. Ook blinkt het werk uit m.b.t. overdraagbaarheid naar collega’s op de eigen school en ook naar andere scholen. Tot slot valt het jury op dat deze studente een sterk ontwikkeld beroepsbeeld heeft wat het start bekwaam niveau overstijgt.

3e prijs              € 500,-
Student:             Isa Kromkamp
Titel:                   Leesmotivatie is de sleutel tot leessucces: Een onderzoek naar het vergroten van de leesmotivatie van de leerlingen.

Nederland daalt op het vlak van geletterdheid al een aantal jaren in de internationale rankings. Uit het laatste PISA onderzoek bleek dat bijna een derde van de 15 jarigen in Nederland moeite heeft met het lezen van eenvoudige teksten zoals bijsluiters en berichten in de krant. Isa blikt terug op haar kindertijd en het blijkt dat zij ondanks een mate van dyslexie een gemotiveerde lezer was. Doordat ze veel las kreeg ze een goed woordbeeld en dat helpt weer bij o.a. spelling en schriftelijk taalgebruik.
Onderzoek toont aan dat leesmotivatie en plezier in lezen de motor vormen voor een goede leesontwikkeling. Er kan niet vroeg genoeg mee begonnen worden. De studente werkt onder meer met de cirkel van Chambers en construeert een goed theoretisch kader voor leesbevordering op de basisschool. Een belangrijke factor hierbij is ook de samenwerking met de plaatselijke bibliotheek en het hebben van een aantrekkelijke collectie kinderboeken op school. Uiteindelijk zorgt een goede leesmotivatie ook voor het versterken van kennis van de wereld, waarmee begrijpend lezen ook aan kwaliteit wint. En als kinderen competentie ervaren op het vlak van lezen, neemt hun leesplezier ook weer toe. Een zichzelf versterkend proces. Isa heeft haar werk en kennis gedeeld met het schoolteam, waardoor de school naar alle waarschijnlijkheid de ambities op streefniveau lezen ook in de toekomst kan blijven realiseren.

Wij feliciteren alle genomineerden en in het bijzonder de drie prijswinnaars met dit fantastische resultaat!

​​​​​​​Frans Hermans was oud-inspecteur basisonderwijs in de regio Helmond. Eind 2003 riep hij een fonds in het leven dat studenten van De Kempel stimuleert hun talenten te ontwikkelen. Het Inspecteur Hermansfonds speelt daarbij een belangrijke rol via de jaarlijkse onderwijsprijs die bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde. De winnaar wordt gekozen door een jury bestaande uit voorzitters van bestuurscolleges voor primair onderwijs in de regio Oost-Brabant/Noord-Limburg.

Genomineerden onderwijsprijs 2024

Bekijk de video over professionele leergemeenschap (PLG) hieronder.

Onze deuren staan deze avond open voor iedereen die interesse heeft in het zij-instroomtraject tot leraar basisonderwijs. Met een afgeronde hbo- of wo-opleiding, affiniteit met het primair onderwijs en relevante werkervaring kun je op Hogeschool de Kempel via het zij-instroomtraject in twee jaar tijd leraar basisonderwijs worden.

Gaan wij jou ontmoeten? Je kunt je aanmelden via: Open dagen – De Kempel

Met dank aan: GOO opvang en onderwijs, QliQ Primair Onderwijs, PlatOO , Eenbes Basisonderwijs, Prodas, SPOVenray, OBSHelmond, SSOE – Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra, Hogeschool de Kempel, RBOB De Kempen, SAAM, SKPO, Skobos, Stichting Veldvest, Basisschool Silvester-Bernadette, Best Onderwijs, De Berkenschutse, Verdi Onderwijs, BS De Rank, Stichting Pallas, Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland – MOZON, Kiem Onderwijs en Opvang, Stichting Talentis, Dynamiek Scholengroep

Onderwerp van gesprek was onder andere onze ‘eigen-wijze’ keuze voor de inrichting van ons curriculum. Aan de hand van een aantal vragen spraken we over de wijze waarop we binnen De Kempel invulling geven aan uitgangspunten voor de vormgeving van lerarenopleidingen. Hoe belangrijk is vakinhoudelijke en didactische kennis bij het opleiden van startbekwame leraren basisonderwijs? Welke rol hebben docenten en studenten in het verwerven hiervan? Hoe verhouden een breed didactisch palet en stevige kennisbasis zich tot ruimte voor profilering en innovatie? Hoe goed bereiden we startende leraren voor op de praktijk? Voor De Kempel is dit helder; het kunnen beschikken over een brede en gedegen kennisbasis en vakinhoudelijke en -didactische kennis is wat ons betreft voorwaardelijk voor het goed kunnen functioneren als startbekwaam leraar. Een leraar die, naast dat deze beschikt over die brede en gedegen basis, uiteraard ook een eigen kleur kan en mag geven aan het beroep van leraar basisonderwijs en daartoe ook de mogelijkheid krijgt in het derde en vierde jaar van de opleiding.

Het was een prettig en open gesprek waarbij wij aan de hand van de nieuwsgierige vragen van de minister onze visie en uitvoering hebben kunnen delen.

Dit jaar waren er tien genomineerden vanuit De Kempel voorgedragen. Een vakkundige jury, bestaande uit bestuursvoorzitters uit het primair onderwijs in deze regio én de winnaar van het afgelopen jaar, hebben vervolgens een top drie bepaald. En dit zijn de drie prijswinnaars:

1e prijs: Wessel Raaijmakers

Welkom in een samenleving vol kleur. Een onderzoek naar het verbeteren van de seksuele vorming van leerlingen en hun kennis rondom diversiteit en inclusie. 

Wessel Raaijmakers toont moed door een complex onderwerp te nemen voor zijn afstudeeronderzoek. Seksuele vorming is een domein wat opgenomen is in de kerndoelen van het Primair onderwijs. Enkele maanden terug was er veel reuring in het land over ‘lentekriebels’, wat de titel is van een landelijk project over seksuele vorming. Vandaar ook de term moed in relatie tot de keuze van het onderwerp. Het onderwerp in zijn geheel is innovatief en actueel. De doeldomeinen socialisatie en persoonsvorming krijgen ruim aandacht. Wessel Raaijmakers maakt gebruik van goede en relevante theorie en koppelt deze adequaat aan de praktijk. De student betrekt ouders en kinderen volop bij het ontwerp van het programma. De communicatie hierbij is respectvol, vertrouwenwekkend en toont een positieve grondhouding ten aanzien van diversiteit en inclusie. De gouden driehoek kind-ouders-school wordt hiermee versterkt. Wessel Raaijmakers laat in woord en daad zien dat zijn pedagogische grondhouding voor deze fase van leraarschap al uitstekend ontwikkeld is. De werkvormen die toegepast worden zijn betrokkenheid verhogend en met creativiteit ontworpen. Zeer goed bruikbaar voor de praktijk.

2e prijs: Lindsay Koster

Leesonderwijs vormgeven met de focus op leesbegrip en leesmotivatie. 

In de internationale onderzoeken PISA en PIRLS, maar ook in de Nederlandse inspectieonderzoeken wordt aangetoond dat de kwaliteit van het leesonderwijs in Nederland al een aantal jaren aan het dalen is. In de ontwikkelagenda voor het Nederlands basis- en voortgezet onderwijs neemt lezen c.q. begrijpend lezen een belangrijke plaats in. Lindsay Koster heeft in haar afstudeertraject een belangrijk onderwerp vastgepakt. Ze maakt gebruik van actuele literatuur en onderzoeken. Daarbij valt ook de schrijfstijl van Lindsay in positieve zin op. Wat betreft theorie worden onder meer de 7 bouwstenen van Houtveen en kwaliteitswaaier van de PO Raad gebruikt. Deze bronnen zijn pas recentelijk in het primair onderwijs geïntroduceerd. Het geheel leidt tot een adequaat overzicht van de essenties van begrijpend lezen. Daarbij is cruciaal dat lezen geïntegreerd wordt in thematisch onderwijs en wereldoriëntatie. Tevens laat Lindsay zien dat ze bestaande leesmethoden kritisch en evidence informed kan analyseren. Tot slot wordt terecht geconcludeerd dat de attitude van de leerkracht zelf en het voorbeeldgedrag m.b.t. lezen cruciaal is.

3e prijs: Fleur van den Hurk

Omgaan met niveauverschillen in de rekenles. 

Hoe kun je op een goede manier omgaan met verschillen tussen leerlingen in de rekenles? Adequaat omgaan met verschillen en het hebben van hoge verwachtingen naar leerlingen toe, zijn cruciale elementen die bijdragen aan hoogwaardig onderwijs. Het vak rekenen is evenals het vak taal een punt van zorg in het Nederlands onderwijsstelsel. Nederlandse leerlingen realiseren gemiddeld nog niet het niveau wat de wetgever verwacht. Verbetering van het rekenonderwijs is nodig. Dat maakt dit onderwerp ook zeer actueel voor de praktijk. Fleur gebruikt goede en actuele literatuur. Duidelijk wordt dat het bevorderen van zelfregulering en metacognitieve vaardigheden bij leerlingen een belangrijke interventie is. Fleur gaat ook in op het bijna automatisch overgaan naar verlengde instructie. Dit is in veel gevallen niet goed voor de motivatie en competentiebeving van leerlingen. Internationaal onderzoek wijst daar ook op. Het werk van Fleur geeft heldere richtlijnen voor de doorontwikkeling van goed rekenonderwijs op haar school. Met name gericht op goed aansluiten bij verschillende leerbehoeften van leerlingen. Ook dit werk bevat voor scholen waardevolle aanbevelingen t.b.v. de schoolontwikkeling.

Wij feliciteren alle genomineerden en in het bijzonder de drie prijswinnaars met dit fantastische resultaat!

Frans Hermans was oud-inspecteur basisonderwijs in de regio Helmond. Eind 2003 riep hij een fonds in het leven dat studenten van De Kempel stimuleert hun talenten te ontwikkelen. Het Inspecteur Hermansfonds speelt daarbij een belangrijke rol via de jaarlijkse onderwijsprijs die bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde. De winnaar wordt gekozen door een jury bestaande uit voorzitters van bestuurscolleges voor primair onderwijs in de regio Oost-Brabant/Noord-Limburg.

Filmpje genomineerden Onderwijsprijs 2023