Uitreiking Onderwijsprijs 2023

Op woensdag 5 en donderdag 6 juli reikten we de Onderwijsprijs 2023 uit: een prijs voor vierdejaarsstudenten die een bijzondere en innoverende onderwijsprestatie geleverd hebben in de vorm van hun Meesterstuk.

calendar_today 7 juli 2023 schedule 2 minuten leestijd

Dit jaar waren er tien genomineerden vanuit De Kempel voorgedragen. Een vakkundige jury, bestaande uit bestuursvoorzitters uit het primair onderwijs in deze regio én de winnaar van het afgelopen jaar, hebben vervolgens een top drie bepaald. En dit zijn de drie prijswinnaars:

1e prijs: Wessel Raaijmakers

Welkom in een samenleving vol kleur. Een onderzoek naar het verbeteren van de seksuele vorming van leerlingen en hun kennis rondom diversiteit en inclusie. 

Wessel Raaijmakers toont moed door een complex onderwerp te nemen voor zijn afstudeeronderzoek. Seksuele vorming is een domein wat opgenomen is in de kerndoelen van het Primair onderwijs. Enkele maanden terug was er veel reuring in het land over ‘lentekriebels’, wat de titel is van een landelijk project over seksuele vorming. Vandaar ook de term moed in relatie tot de keuze van het onderwerp. Het onderwerp in zijn geheel is innovatief en actueel. De doeldomeinen socialisatie en persoonsvorming krijgen ruim aandacht. Wessel Raaijmakers maakt gebruik van goede en relevante theorie en koppelt deze adequaat aan de praktijk. De student betrekt ouders en kinderen volop bij het ontwerp van het programma. De communicatie hierbij is respectvol, vertrouwenwekkend en toont een positieve grondhouding ten aanzien van diversiteit en inclusie. De gouden driehoek kind-ouders-school wordt hiermee versterkt. Wessel Raaijmakers laat in woord en daad zien dat zijn pedagogische grondhouding voor deze fase van leraarschap al uitstekend ontwikkeld is. De werkvormen die toegepast worden zijn betrokkenheid verhogend en met creativiteit ontworpen. Zeer goed bruikbaar voor de praktijk.

2e prijs: Lindsay Koster

Leesonderwijs vormgeven met de focus op leesbegrip en leesmotivatie. 

In de internationale onderzoeken PISA en PIRLS, maar ook in de Nederlandse inspectieonderzoeken wordt aangetoond dat de kwaliteit van het leesonderwijs in Nederland al een aantal jaren aan het dalen is. In de ontwikkelagenda voor het Nederlands basis- en voortgezet onderwijs neemt lezen c.q. begrijpend lezen een belangrijke plaats in. Lindsay Koster heeft in haar afstudeertraject een belangrijk onderwerp vastgepakt. Ze maakt gebruik van actuele literatuur en onderzoeken. Daarbij valt ook de schrijfstijl van Lindsay in positieve zin op. Wat betreft theorie worden onder meer de 7 bouwstenen van Houtveen en kwaliteitswaaier van de PO Raad gebruikt. Deze bronnen zijn pas recentelijk in het primair onderwijs geïntroduceerd. Het geheel leidt tot een adequaat overzicht van de essenties van begrijpend lezen. Daarbij is cruciaal dat lezen geïntegreerd wordt in thematisch onderwijs en wereldoriëntatie. Tevens laat Lindsay zien dat ze bestaande leesmethoden kritisch en evidence informed kan analyseren. Tot slot wordt terecht geconcludeerd dat de attitude van de leerkracht zelf en het voorbeeldgedrag m.b.t. lezen cruciaal is.

3e prijs: Fleur van den Hurk

Omgaan met niveauverschillen in de rekenles. 

Hoe kun je op een goede manier omgaan met verschillen tussen leerlingen in de rekenles? Adequaat omgaan met verschillen en het hebben van hoge verwachtingen naar leerlingen toe, zijn cruciale elementen die bijdragen aan hoogwaardig onderwijs. Het vak rekenen is evenals het vak taal een punt van zorg in het Nederlands onderwijsstelsel. Nederlandse leerlingen realiseren gemiddeld nog niet het niveau wat de wetgever verwacht. Verbetering van het rekenonderwijs is nodig. Dat maakt dit onderwerp ook zeer actueel voor de praktijk. Fleur gebruikt goede en actuele literatuur. Duidelijk wordt dat het bevorderen van zelfregulering en metacognitieve vaardigheden bij leerlingen een belangrijke interventie is. Fleur gaat ook in op het bijna automatisch overgaan naar verlengde instructie. Dit is in veel gevallen niet goed voor de motivatie en competentiebeving van leerlingen. Internationaal onderzoek wijst daar ook op. Het werk van Fleur geeft heldere richtlijnen voor de doorontwikkeling van goed rekenonderwijs op haar school. Met name gericht op goed aansluiten bij verschillende leerbehoeften van leerlingen. Ook dit werk bevat voor scholen waardevolle aanbevelingen t.b.v. de schoolontwikkeling.

Wij feliciteren alle genomineerden en in het bijzonder de drie prijswinnaars met dit fantastische resultaat!

Frans Hermans was oud-inspecteur basisonderwijs in de regio Helmond. Eind 2003 riep hij een fonds in het leven dat studenten van De Kempel stimuleert hun talenten te ontwikkelen. Het Inspecteur Hermansfonds speelt daarbij een belangrijke rol via de jaarlijkse onderwijsprijs die bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde. De winnaar wordt gekozen door een jury bestaande uit voorzitters van bestuurscolleges voor primair onderwijs in de regio Oost-Brabant/Noord-Limburg.

Filmpje genomineerden Onderwijsprijs 2023