Schoolopleider

label Persoonlijk leiderschap
school Post-hbo-opleiding
schedule 10 tot 12 maanden

Je ontwikkelt je gedurende de opleiding tot een schoolopleider die een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van opleiden en begeleiden van aanstaande, startende en zittende leraren binnen de eigen (school-)organisatie.

Inhoud

Aandachtsgebieden:

 • professionele begeleidingsvaardigheden
 • vormgeven van leerprocessen van leraren
 • beleid in de eigen school/organisatie op het gebied van het opleiden van leraren
 • samenwerking met collega-opleiders in het opleidingsinstituut

Mogelijke VELON-registratie 
Tijdens de post-hbo-opleiding wordt bepaald welke cursist ook direct kan deelnemen aan het registratietraject bij VELON. Voor anderen geldt dat dit mogelijk nog te vroeg is en zij eerst vlieguren dienen te maken in deze rol voordat zij opgaan voor deze registratie.
Met ingang van januari 2020 gelden nieuwe eisen voor registratie. Zie hiervoor de voorwaarden. Bij de intake bespreekt de docent dit uitgebreid met de betreffende cursist.  
 
Studie-investering
De studielast bedraagt: 70 uur opleidingsbijeenkomsten, 100 uur zelfstudie en peer-intervisie, 8 uur slotpresentatie en 2 uur diplomering. Gezien de omvang van de totale studielast, inclusief contacturen, voldoet deze opleiding aan de eisen voor een landelijk erkend post-hbo-diploma.

Korte variant 
Een soortgelijke opleiding bieden we ook in een korte variant aan, met als einddoel je op te leiden tot VELON geregistreerde lerarenopleider. Meer info vind je hier

In de praktijk

Na afronding van deze opleiding heb je de volgende kennis en vaardigheden verworven die je direct in je eigen onderwijspraktijk kunt toepassen.

 • Visie en focus
  Je hebt zicht op onderwijs en opleiden en kunt je visie expliciteren en onderbouwen. Je bent gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren. Je initieert beweging en vernieuwing in je organisatie m.b.t. opleiden en begeleiden.

 • Inhoudelijke deskundigheid
  Je beschikt over kennis van de relevante (wetenschappelijke) inzichten over leren, opleiden en onderwijzen binnen de context van de school en de lerarenopleiding. Je weet hoe je jouw praktische wijsheid en onderwijservaring kunt benutten om anderen te motiveren.

 • Authentieke beroepsidentiteit
  Je bent je bewust van eigen waarden, normen en onderwijskundige opvattingen. Je begeleidt de moreel-ethische ontwikkeling van (aanstaande) leraren, en daarmee indirect die van de leerlingen.

 • Verantwoordelijke teamspeler
  Je neemt je verantwoordelijkheid in de samenwerking van school- en instituutsopleiders, die betrokken zijn bij de opleiding van (aanstaande) leraren. Je bent in staat om school- en opleidingspraktijk met elkaar te verbinden.

 • Reflectief
  Je stuurt constructief en kritisch je eigen ontwikkeling en die van anderen. Je kent je eigen sterke en zwakke kanten als schoolopleider en kunt je eigen functioneren bezien in het licht van de vier bekwaamheden zoals geformuleerd door het VELON (Vereniging van Lerarenopleiders Nederland): Opleidingsdidactiek - Agogisch handelen - Organisatie en beleid - Sturen van de eigen ontwikkeling.
attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent
school Docent

Verdere informatie

Waarom zou ik deze opleiding volgen?
Het samen opleiden van (aanstaande) leraren is een taak die scholen en opleidingsinstituten al jarenlang verbindt. Ontwikkelingen op dat vlak gaan in snel tempo en nu is het moment om daarbij aan te sluiten. Heb jij ambities en zin om je verder te professionaliseren als de collega die de taak van opleiden en begeleiden op zich neemt? Zie jij al voor je waarin je school zich verder kan ontwikkelen als het gaat over opleiden en begeleiden? Dan is de opleiding tot Schoolopleider passend voor jou in je organisatie!

Je raakt als schoolpleider actief betrokken bij het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren en gaat een onderscheidende rol spelen binnen jouw school. Je bent op de hoogte van belangrijke beleidsontwikkelingen op het gebied van het opleiden en begeleiden van leraren. Er ontstaan contacten met collega’s van andere basisscholen en samen denk je na over inhouden en vorm van samen opleiden.

Diploma's/erkenning
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland en is opgenomen in het Lerarenregister. Je ontvangt na afronding het diploma Post-hbo Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Registratie bij VELON: de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland (specifiek voor cursisten die voldoen aan alle eisen vanuit het VELON).  

Je wordt na een afrondend gesprek met een deskundige vanuit het VELON, ingeschreven in het landelijke ‘Leraren Opleidersregister. De registratie van lerarenopleiders heeft als voornaamste doel het bevorderen en borgen van de blijvende professionalisering.

Waarom zou ik deze opleiding volgen bij De Kempel en niet ergens anders?
Je sluit aan bij actuele ontwikkelingen binnen ‘Samen Opleiden’: de werk- en leergemeenschap waarin Hogeschool de Kempel en 7 regionale basisschoolbesturen intensief samenwerken om de kwaliteit van onderwijs en opleiden doorlopend te verbeteren. Voor deelnemers vanuit een voorlopersschool binnen de Opleidingsschool bestaat een financieringsregeling.

Blended onderwijs
De invulling van deze opleiding is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend 'blended aanbod' in afstemming met deelnemers.

Studie-investering per opleiding/training (SBU)
Per opleiding/training vermelden wij de uren die je hiermee gedurende de opleiding/training gemiddeld bezig zult zijn. Deze uren bestaan uit: contacturen ('les'), voorbereidingstijd (doornemen van de lesstof, lezen van artikelen over specifieke onderwerpen, werken aan opdrachten), tussentijdse afstemming met cursisten bij werken in leerteams, werken aan je eindopdracht/werkstuk, oefenen, overleg hierover op je school/werkplek etc. Wij geven hier een reëel beeld van, zodat je vooraf goed weet wat je te wachten staat tijdens de opleiding/training. Wij adviseren je hierover vooraf met je leidinggevende in gesprek te gaan.

Facturering
De studentgebonden tegemoetkoming wordt volgens de T-1 systematiek naar schoolbesturen overgemaakt (o.b.v. ingediende factuur). Deelname aan de phbo schoolopleider wordt bekostigd door school/bestuur. 

Nascholing