loek-schoenmakers

Loek Schoenmakers

Waar ik warm voor loop? De mens centraal stellen in onderzoeks- en veranderprocessen. Onderwijs wordt gemaakt voor en vooral door mensen. Samen zin hebben in, zin geven aan én zin houden het verbeteren van onderwijs door co-creatie.

Ik doe praktijkgericht onderzoek naar duurzame veranderprocessen in het onderwijs. De vraagstukken zijn zowel probleem- als toekomstgericht. Hoe kunnen we samen een betere toekomst maken binnen onze klas of school? Het gedachtengoed van het ‘sociaal constructionisme’ is het fundament waarop ik te werk ga.

Over Loek
Trainer, adviseur, onderwijsontwikkelaar, onderzoeker, coach

Expertises

 • Appreciative inquiry [waarderend onderzoeken]
 • Relational research [relationeel onderzoek]
 • Onderwijs als co-creatie
 • Education as relation
 • Begeleiden van relationele processen binnen innovatie en onderzoek

Contact

l.schoenmakers@kempel.nl

 www.appreciativechangeworks.nl

sophie-verhoeven

Sophie Verhoeven

Wat ik belangrijk vind? Stilstaan bij de bedoeling van ons onderwijs en ons handelen. Hierover in dialoog gaan: door nieuwsgierige vragen te stellen, ervaringen te delen en kritisch te kijken naar ons eigen handelen.

Wat willen we onze kinderen meegeven, zodat ze hun plek in de maatschappij kunnen vinden? Wat vraagt dat van ons handelen? En hoe kunnen we elkaar hierin versterken? Het is een zoektocht naar de manier waarop de school een oefenplaats kan zijn voor samenleven.

Ik doe praktijkgericht onderzoek naar pedagogische en maatschappelijke vraagstukken in het onderwijs. Thema’s als (democratisch) burgerschap, inclusie, pedagogisch handelen, participatie en inspraak staan centraal.

De dialoog is altijd het uitgangspunt. Samen afstemmen, samen verbinden. Ik ga altijd uit van de complexiteit van de praktijk, om van daaruit kritisch te reflecteren en nieuwe ideeën te laten ontstaan.

Over Sophie
Docent, adviseur, onderwijsontwikkelaar, onderzoeker

Expertises

 • Burgerschapsvorming
 • De school als oefenplaats
 • Inclusie
 • Pedagogisch handelen

Contact

s.verhoeven@kempel.nl

bouke-van-laarhoven

Bouke van Laarhoven

Een les komt pas tot leven als de zin ervan ook echt gevoeld wordt door de leraar die er mee aan de slag gaat. Goed onderwijs begint en eindigt bij mensen. Als lerarenopleider ben ik geïnteresseerd in hoe wij (aspirant-)leraren in hun kracht kunnen zetten. Hoe zie jij jouw plaats als leraar in de maatschappij? Wat wil jíj bereiken met kinderen?

Wereldoriëntatie en bij uitstek het vak geschiedenis hebben de potentie smaakmakers te zijn. Leraren zijn geen machines die kinderen taal en rekenen bijbrengen, maar mensen die de leerlingen helpen zich te verhouden tot elkaar en de wereld. Een goede leraar brengt de wereld de klas in en is in staat om te gaan met situaties waarbij het de kinderen zijn die de wereld meenemen naar school. Daarvoor is een geïnformeerde, maatschappelijke betrokken houding nodig. Hoe geef jij jouw eigen burgerschap vorm? Lukt het je om je eigen visie te onderbouwen met argumenten?

Als historicus ben ik sterk geïnteresseerd in hoe we onze attitude voor de klas met behulp van het verleden kunnen voeden. Door verhalen, ontmoetingen en excursies komen we in aanraking met anderen in zowel het heden als het verleden. Met behulp van het perspectief van anderen kunnen we werken aan meer empathie, een essentieel ingrediënt om te kunnen functioneren op school en in de maatschappij. Ben jij ook in staat je eigen ideeën te relativeren? Hoe communiceer je met mensen die er wellicht een heel ander wereldbeeld op na houden dan jijzelf? Ben je je bewust van de tradities waaruit je voortkomt? Hoe verhouden die zich met anderen? In een samenleving die eerder minder dan meer in verbinding raakt zijn dit kernvragen.

Over Bouke
Opleidingsdocent geschiedenis, promovendus, coördinator internationalisering

Expertises

 • Geschiedenis en didactiek
 • Burgerschapsvorming
 • Internationalisering

Contact

b.laarhoven@kempel

 www.boukevanlaarhoven.nl

anne-van-buul

Anne van Buul

Waar ik nieuwsgierig naar ben? Naar manieren waarop je door verbinding en co-creatie het taalleervermogen van een kind optimaal kan stimuleren opdat het zijn talige capaciteiten volledig kan benutten.

Wat zou het teweegbrengen als we de mensen en instanties die in een wijk of stadsdeel een bijdrage leveren aan de (meertalige) taalontwikkeling van kinderen dichter bij elkaar zouden brengen en van en met elkaar zouden laten leren? Denk aan de scholen, de bibliotheek, de logopedisten, de pedagogisch medewerkers, de ouders en de thuistaalscholen. Als we al die rollen en vormen van expertise bij elkaar kunnen brengen in een soort taalnetwerk of taalwerkplaats, waarin we kennis en kunde met elkaar kunnen delen, komen we dan tot een gezamenlijk perspectief waarvan het kind kan profiteren? Zou zo’n meer wijkgerichte aanpak tot nog effectievere taalstimulering kunnen leiden? De kracht van die verbinding staat centraal in mijn onderzoek.

Over Anne
Opleidingsdocent Nederlands, trainer, adviseur, onderzoeker

Expertises

 • Leesonderwijs en leesbevordering
 • Taalonderwijs aan nieuwkomers
 • Meertaligheid

Contact

a.buul@kempel.nl