0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route

Teambeurs

Masteropleiding in teamverband en kennisinbedding

Het bevoegd gezag voor basisonderwijs of speciaal (voortgezet) onderwijs vraagt deze subsidie, samen met een team van leraren en betrokken schoolleiders, aan. Het is belangrijk dat er vooraf een gedeeld beeld is bij alle betrokken actoren over de inzet en rollen van de masteropgeleide leraren tijdens en na de studie. Daarom wordt de aanvraag ook ondertekend door het lerarenteam en betrokken schoolleiders.

 De subsidie bestaat uit minimaal de volgende onderdelen:

 ·         het gezamenlijk volgen van eenzelfde masteropleiding door een lerarenteam, bestaande uit minimaal twee leraren;
·         het bieden van studieverlof voor het volgen van de masteropleiding;
·         het inbedden van de nieuw opgedane kennis door leraren voor de schoolontwikkeling in de eigen school.

Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die worden uitgevoerd om de kennis in te bedden in het bredere schoolteam, andere leraren in de school te betrekken en in gezamenlijkheid te werken aan schoolontwikkeling en voor afstemming met het opleidingsinstituut om de opleiding beter aan te laten sluiten op de behoeften van de school/het bevoegd gezag.

Ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding
Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen om samen met een hogeschool of universiteit een nieuwe masteropleiding te ontwikkelen. Deze masteropleiding moet gericht zijn op teams en teamontwikkeling. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de vragen van school en schoolbestuur over schoolontwikkeling. De subsidie is alleen bestemd voor activiteiten die worden uitgevoerd door personeel van het bevoegd gezag. Besturen worden aangemoedigd om bij deze activiteiten leraren en schoolleiders te betrekken.

Aanvragen
U kunt van 1 april tot en met 15 oktober 2018 een aanvraag indienen. Het digitale aanvraagformulier is in maart beschikbaar op https://www.dus-i.nl/subsidies/teambeurs-primair-onderwijs. Een belangrijke eis bij de aanvraag is de medeondertekening door het lerarenteam en betrokken schoolleiders. De subsidie voor het ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding wordt aangevraagd door het bevoegd gezag.

Schoolleiders die aansluiten bij het team van leraren dat een masteropleiding volgt, kunnen gebruik maken van de Schoolleiderstegemoetkoming.

Hoogte subsidie

De volgende kosten worden gesubsidieerd:

·         collegegeld tot een maximum van € 7.000 per studiejaar;
·         studiemiddelen van 10% van het collegegeld met een maximum van € 350 per studiejaar;
·         reiskosten van 10% van het collegegeld tot een maximum van € 350 per studiejaar;
·         maximaal 320 verlofuren;
·         maximaal 160 uur, voor de duur van één jaar, voor de inbedding van kennis door de masteropgeleide leraar.

Voor het betrekken van andere leraren kan per deelnemende school maximaal € 5.000 worden aangevraagd. Voor de afstemming met het opleidingsinstituut om de opleiding beter aan te laten sluiten op de behoeften van de school/het bevoegd gezag kan er maximaal € 5.000 worden aangevraagd. De subsidie voor het ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding bedraagt maximaal € 150.000.

Beoordeling en beslissing

Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van (volledige) aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt. Tot 1 september 2018 is dit € 11,7 miljoen. Het subsidieplafond voor het studiejaar 2018/2019 wordt voorafgaand aan het studiejaar gepubliceerd.

U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op de aanvraag. Als de subsidie wordt toegekend, wordt deze betaald aan het bevoegd gezag.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het volgen van een in ontwikkeling zijnde maar nog niet geaccrediteerde masteropleiding. In dit laatste geval volgt er pas een besluit op de aanvraag wanneer de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een besluit heeft genomen over accreditatie. Dit is binnen 10 maanden na de aanvraag.

Verantwoorden

Na afloop van de subsidieperiode dient u uiterlijk 1 juli in het daarop volgende kalenderjaar bij DUO uw verantwoording over de subsidie als onderdeel van de jaarverslaggeving in.

De subsidie voor het volgen van een masteropleiding in teamverband wordt verantwoord in de jaarverslaggeving (Regeling jaarverslaggeving onderwijs) met model G, onderdeel 1.

Voor de subsidie voor het ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding (bij een subsidie van € 25.000 of meer) moet na afloop een activiteitenverslag worden ingediend.

 De subsidie voor het ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding wordt als volgt verantwoord:

 tot € 25.000: in de jaarverslaggeving in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
 € 25.000 tot € 125.000: in de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1;
 € 125.000 t/m € 150.000: in de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 2.

Heeft u vragen over de subsidieregeling, het aanvraagformulier of het aanvraag- en toekenningsproces? Telefoon: 070 340 55 66. E-mail: OCWsubsidies@minvws.nl

Meer informatie over de subsidie staat in de subsidieregeling OCW