Kort traject Schoolopleider Velon

label Persoonlijk leiderschap
school Post-hbo-opleiding
schedule 2 tot 7 bijeenkomsten

Ontwikkel jezelf tot BRLO-geregistreerde lerarenopleider en neem de studenten en je team mee!

Je ontwikkelt jezelf gedurende de opleiding tot een schoolopleider die een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van opleiden en begeleiden van aanstaande, startende en zittende leraren binnen de eigen (school-)organisatie met als aandachtsgebieden:

  • professionele begeleidingsvaardigheden
  • vormgeven van leerprocessen van leraren
  • beleid in de eigen school/organisatie op het gebied van het opleiden van leraren
  • samenwerking met collega-opleiders in het opleidingsinstituut

Inhoud

In dit registratietraject tot lerarenopleider komen in hoofdlijnen dezelfde inhouden en toepassingen aan bod als in de post-hbo-opleiding Schoolopleider. Alleen in een gecomprimeerd tijdsbestek waarbij het meer zelfstandig verwerken van de inhoud centraal staat. Het aantal contacturen is in verhouding vele malen lager. Deze opleidingsvariant is speciaal bedoeld voor cursisten die al een relevante vooropleiding hebben gevolgd waardoor we de inhouden sneller doorlopen en kunnen beschrijven.

VELON heeft vanaf januari 2020 de eisen voor de registratie gewijzigd, zie hiervoor de voorwaarden. Dit houdt in we in overleg met de deelnemers lopende de opleiding bekijken welke deelnemers klaar zijn voor het registratietraject bij VELON tijdens de opleiding. 

Vereiste vooropleiding voor deze korte opleiding tot schoolopleider
Onderstaande opleidingen vormen een goede basis:

  • masteropleiding (wo of hbo, bijvoorbeeld: master Leren en Innoveren, master Passend Meesterschap, Master Educational Needs, Pedagogiek etc.)
  • schoolleiders opleiding (bijvoorbeeld Magistrum)
  • coachings- en leiderschapsopleiding op hbo-niveau

Voor bovenstaande geldt dat deze opleidingen afgerond moeten zijn met een schriftelijke toetsing. Ook is het van belang om verbonden te zijn aan een school om een ontwikkeltraject uit te kunnen zetten. Daarnaast is het hebben van een geschikt netwerk belangrijk zodat je regelmatig feedback kan krijgen. Dit netwerk bestaat uit collega leerkrachten en leden van een (onderwijs)management-, coördinatie- of ontwikkelteam. Als je niet voldoet aan deze eisen, sluit de volledige post-hbo-opleiding Schoolopleider beter aan.

Waarom zou ik deze opleiding willen volgen?
Het samen opleiden van (aanstaande) leraren is een taak die scholen en opleidingsinstituten al jarenlang verbindt. Ontwikkelingen op dat vlak zijn in snel tempo gaande en nu is het moment om daarbij aan te sluiten.

Heb jij ambities en zin om je verder te professionaliseren als de collega die de taak van opleiden en begeleiden op zich neemt? Zie jij al voor je waarin je school zich verder kan ontwikkelen als het gaat over opleiden en begeleiden? Beschik je over voorkennis en vaardigheden die de basis vormen voor een verkort, meer zelfstandig, traject: Dan is deze korte opleiding tot schoolopleider passend voor jou in je organisatie.


Je raakt actief betrokken bij het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren en gaat een onderscheidende rol spelen binnen jouw school. Je bent op de hoogte van belangrijke (beleids)ontwikkelingen op het gebied van het opleiden en begeleiden van leraren. Er ontstaan contacten met collega’s van andere basisscholen en samen denk je na over inhouden en vorm van samen opleiden.

Wil je ontwikkelingen op het gebied van samen opleiden blijven volgen en je kennis en expertise uitbreiden en inzetten, dan is dit een prima moment om je in te schrijven: opleidingsscholen hebben op dit moment volop de aandacht in samenwerkingsverbanden. Wil je de band tussen je school en het opleidingsinstituut versterken dan draagt je keuze voor de korte opleiding tot Schoolopleider daaraan bij.

In de praktijk

Na afronding heb je de volgende kennis en vaardigheden verworven die je direct kunt toepassen in jouw onderwijspraktijk.

Visie en focus
Je hebt zicht op onderwijs en opleiden en kunt je visie expliciteren en onderbouwen. Je bent gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren. Je initieert beweging en vernieuwing in je organisatie m.b.t. opleiden en begeleiden.

Inhoudelijk deskundig
Je beschikt over kennis van de relevante (wetenschappelijke) inzichten over leren, opleiden en onderwijzen binnen de context van de school en de lerarenopleiding. Je weet hoe je jouw praktische wijsheid en onderwijservaring kunt benutten om anderen te motiveren.

Authentieke beroepsidentiteit
Je bent je bewust van eigen waarden, normen en onderwijskundige opvattingen. Je begeleidt de moreel-ethische ontwikkeling van (aanstaande) leraren, en daarmee indirect die van de leerlingen.

Verantwoordelijke teamspeler
Je neemt je verantwoordelijkheid in de samenwerking van school- en instituutsopleiders, die betrokken zijn bij de opleiding van (aanstaande) leraren. Je bent in staat om school- en opleidingspraktijk met elkaar te verbinden.

Reflectief
Je stuurt constructief en kritisch je eigen ontwikkeling en die van anderen. Je kent je eigen sterke en zwakke kanten als schoolopleider en kunt je eigen functioneren bezien in het licht van de vier bekwaamheden zoals geformuleerd door het VELON (Vereniging van Lerarenopleiders Nederland): opleidingsdidactiek - agogisch handelen - organisatie en beleid - sturen van de eigen ontwikkeling.

attachment

Praktische info

Doelgroep
Startmomenten
Opbouw
Cursusdagen
Cursustijden
Data
Kosten
Studie-investering

Onze docenten

Voor inhoudelijke vragen kun je altijd contact opnemen met de volgende docent(en).

school Docent

Verdere informatie

Duur van de opleiding
De opleiding loopt gedurende een half studiejaar tussen oktober en mei en bestaat uit 5 vrijdagen van 9.00 tot 13.15 uur. Voor de start van de opleiding volgt een telefonisch afstemmingsgesprek. 

De totale studielast bedraagt: 20 uur opleidingsbijeenkomsten, 62 uur zelfstudie en peer-intervisie, 1 uur mondelinge toetsing en (facultatief) 2 uur certificering.

Opleidingskader
In het registratietraject Schoolopleiders vormen de vier bekwaamheidsgebieden van het VELON de leidraad:
1. Agogisch bekwaam
2. Opleidingsdidactisch bekwaam
3. Organisatorisch en beleidsmatig bekwaam
4. Ontwikkelingsbekwaam

Persoonlijke en schoolontwikkeling staan centraal.

Certificering/erkenning 
Het einddoel van deze opleiding is de BRLO-registratie van het VELON: de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland. Je toetst je ontwikkeling aan de standaarden van het VELON. Na een afrondend gesprek met een ervaringsdeskundige vanuit het VELON word je op basis van de door jou beschreven ontwikkeling ingeschreven in het landelijk register ‘lerarenopleiders’. De registratie en herregistratie van lerarenopleiders heeft als voornaamste doel het bevorderen en borgen van de blijvende professionalisering. Daarnaast ontvang je een certificaat vanuit De Kempel.

Let op: alleen bij de volledige post-hbo-opleiding tot Schoolopleider ontvang je een post-hbo-diploma vanuit de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Alleen de volledige post-hbo-opleiding voldoet aan alle eisen voor het landelijk erkende post-hbo-diploma.  

Blended onderwijs
De invulling van deze opleiding is mogelijk een combinatie van fysiek en online onderwijs, aangevuld met zelfstudie voor specifieke onderdelen. We streven naar een passend 'blended aanbod' in afstemming met deelnemers.

Facturering
De studentgebonden tegemoetkoming wordt volgens de T-1 systematiek naar schoolbesturen overgemaakt (o.b.v. ingediende factuur). Deelname aan deze opleiding wordt bekostigd door school/bestuur.

Nascholing