0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

The Future is Now!

Co-creëren van betekenisvol onderwijs
5-6 juni 2019 - Pre-conference 4 juni 2019
Hogeschool de Kempel

Workshops 5 juni 2019

Bekijk het programmaboekje voor de planning van de workshops.
Klik hieronder op een workshop voor meer informatie. 
Rachel Bolstad (NZL): Curriculum for the Future
Rachel Bolstad (Nieuw Zeeland) is Senior Researcher bij de New Zealand Council for Educational Research (NZCER). Zij is co-auteur van twee boeken: Key Competencies for the Future (NZCER, 2014) en Disciplining and drafting or 21st century learning? (NZCER, 2008). Rachel streeft er voortdurend naar haar eigen denken en dat van andere mensen te ontwikkelen. Aandacht gaat uit naar hoe onze leer- en onderwijssystemen kunnen veranderen, rekening houdend met de kansen en eisen van een complexe en veranderende wereld. Ze ontwikkelde een game genaamd 'Curriculum for the Future' De game is ontworpen om met verschillende groepen in dialoog te kunnen gaan over toekomstgericht onderwijs.

Curriculum for the Future
In deze interactieve workshop spelen we Curriculum for the Future, een live-action rollenspel waarbij groepen hun verantwoordelijkheid nemen voor het bespreken van verschillende voorstellen over hoe "het Curriculum voor de toekomst" er uit zou moeten zien.
Het Curriculum voor de Toekomst kan helpen om essentiële vragen te stellen over scholing, lesgeven en curriculum. Vragen waar we niet altijd tijd of ruimte voor hebben om over na te denken in ons dagelijkse leven.
Hetty Belgers (NED): Alle kinderen speciaal!
Hetty Belgers, Directeur Synergie school Roermond: "Synergie geeft energie" dat is mijn motto. Door samen te werken en krachten te bundelen krijg je meer voor elkaar. Al drie keer heb ik een nieuwe school vanuit visie mogen vormgeven. Een mooie kans om inhoud en vorm aan elkaar te verbinden, met oog voor wat leerkrachten en kinderen nodig hebben.

Alle kinderen speciaal!

Stel we hebben de moed om ons onderwijs NU al te veranderen. De Synergie school doet dat. Geen gemakkelijke uitdaging, maar wel mogelijk. Op de Synergieschool zijn alle leerlingen welkom. Samen met ouders/verzorgers, leerkrachten, intern begeleider, directie, stemmen we onze aanpak af met als doel optimale ontwikkelingskansen te bieden. Niet langer genieten kinderen in een klaslokaal frontaal onderwijs. Om Synergieschool te zijn kunnen we niet op de wegen voortgaan die we altijd al bewandeld hebben. We richten ons op de uniciteit van het kind, diens behoefte tot diep leren en wat Biesta (2014) noemt ‘in de wereld komen’. We creëren een flexibele en efficiënte leeromgeving voor alle kinderen. Tijdens de workshop mogen we meekijken in “de keuken” van de Synergie school.
Ingebjørg Maeland & Åse Falch (NOR): Ontdekkingsreis van een school voor Drop Outs!
Ingebjorg Maeland ( Master degree in Leading Education) werkt al ruim 40 jaar in verschillende delen van het welzijns- en onderwijssysteem van Noorwegen. De afgelopen 20 jaar was ze de leider van Youth Invest AIB. Åse Falch is al vele jaren leraar en begeleider van studenten. Ze is nu assistent-hoofd van Youth Invest AIB. Waarschijnlijk komen ook een aantal studenten mee. Veel jonge mensen maken niet altijd positieve ervaringen mee in het onderwijs en het welzijnsysteem. Ze hebben soms thuisproblemen, gedragsproblemen en leerproblemen. Er kunnen problemen zijn die niet adequaat zijn behandeld, waardoor velen zichzelf als mislukkingen zien. De ervaring van niet gezien en begrepen te zijn betekent dat ze het vertrouwen verliezen in hun vermogen om iets te doen. Alles wordt nutteloos. Dit wordt soms verward met luiheid of domheid. De jongeren hebben meer tijd en positieve ervaringen nodig met volwassenen voordat het vertrouwen kan worden opgebouwd. Dit is waar we bij YouthInvest AIB willen helpen.
YouthInvest AIB biedt jongeren ook de mogelijkheid om vakken uit de 10-jarige verplichte lagere en middelbare school te behalen en ondersteunt externe examens.

"Alle scholen zouden zo moeten zijn!" – Een inspirerende ontdekkingsreis van een school voor Drop Outs!
YouthInvest AIB heeft hard gewerkt aan het opzetten van een school die zou kunnen voorzien in de behoeften van jongeren die geen prettig thuis vonden op de plaatselijke openbare scholen. Door de toepassing van het gedachtengoed van Sociaal Constructionisme, Waarderend Onderzoek en Positieve Psychologie krijgt deze school nu volop de interesse in de wijde omtrek. Onze hoop is te laten zien en ervaren waarom onze studenten zeggen: "Alle scholen zouden zo moeten zijn".
In deze workshop leren de deelnemers een aantal van de krachtigste leermiddelen die we in de YouthInvest AIB hebben gebruikt kennen, die de bloei van iedereen mogelijk maken. Studenten zelf zullen hun meest positieve ervaringen met de deelnemers delen.
Vanaf 2007 hebben we ons gericht op hoe we onze leerlingen meer bij hun eigen leven kunnen betrekken. We hebben wat we Appreciative Student Talks en Routekaarten ontwikkeld. Het is een begeleidingsmethode die zich focust op de goede kanten van deze studenten en hen helpt hun weg naar hun eigen potentieel terug te vinden. De Appreciative Student Talks benadrukken hoe ze deze sterke punten kunnen gebruiken om hun potentieel te realiseren, zowel op school als op het werk.
We willen laten zien hoe we deze dialogen toepassen en hoe we krachtkaarten gebruiken om sterke punten te identificeren in combinatie met de Routekaarten die we samen maken. De routekaarten zijn gebaseerd op Appreciative Inquiry en de sterkte kaarten zijn gebaseerd op het werk van Martin Seligman (1990, 2009, 2011) en de theorie van Peterson. Onze ervaring is dat dit een prachtige manier is om te laten zien hoe geweldig je als mens, als student bent, dat we allemaal anders zijn en hoe we deze verschillen kunnen waarderen. De kaarten kunnen ook worden gebruikt om studententeams te maken. We hebben een aantal tools ontwikkeld die gebaseerd zijn op deze kaarten.
Monique van der Heijden (NED): Welk Change Agent profiel heb jij?
Monique van der Heijden (Nederland) is hogeschoolhoofddocent/onderzoeker aan Hogeschool de Kempel in Helmond (PABO). Monique heeft meer dan 20 jaar ervaring in het trainen en begeleiden van (toekomstige) leraren. Zij is (co) auteur van verschillende wetenschappelijke en professionele publicaties. In 2017 is Monique gepromoveerd aan de TU / Eindhoven. In haar promotie-onderzoek staat het identificeren van leraren als change agents in het basisonderwijs centraal.

Welk change agent profiel heb jij?
Leerkrachten die zich kenmerken als Change Agents werken NU al voortdurend aan de verbetering van hun eigen onderwijs. Ze stellen dagelijks de volgende vragen: Hoe kan ik het onderwijs op klas- en schoolniveau verbeteren? Hoe kan ik mijn professioneel handelen verbeteren?) en op de professionele identiteitsontwikkeling Wie ben ik als leraar en wie wil ik als leraar zijn? De maatschappij verandert voortdurend en vraagt om leraren die zich blijven vernieuwen en ontwikkelen en stilstaan bij de vraag hoe ze hun onderwijs met de kennis van nu voortdurend kunnen verbeteren om daarmee het potentieel van leerlingen optimaal tot bloei te laten komen. Mijn onderzoek laat zien dat leraren die zich kenmerken als change agents voortdurend invloed uitoefenen op de eigen onderwijspraktijk. Tijdens deze workshop gaan we actief en in dialoog aan de slag en leren we een nieuwe tool kennen waarmee we Change Agents kunnen identificeren. In hoeverre ben jij een Change Agent?
Johan van den Beucken (NED): Plezier in het onderwijs! Het is al mogelijk!
Johan van den Beucken is directeur van De Nieuweschool in Panningen.
Vanuit visie en verantwoordelijkheid bouwen aan (onderwijs)organisaties. Het mogelijk maken dat een team de visie/ ambitie wil, kan en mag vertalen naar een praktijk waar ze een grote mate van (bewegings)vrijheid ervaren. Dat vindt Johan mooi om te doen. Wanneer in een organisatie de richting (visie) is bepaald, mogen collega´s van regels afwijken zolang ze maar blijven handelen in de geest van de intenties. Hierdoor kunnen ze veel beter inspelen op de “voortdurend” wisselende (onderwijs)situaties waarmee ze te maken krijgen. "Visie-georiënteerdheid" zal zich verder vertalen naar alle aspecten binnen een organisatie en heeft een positief effect op de zogenaamde "platheid van de organisatiestructuur" en de beperking van de bureaucratie. Het is Johans overtuiging is dat dergelijke projecten beginnen met “wie” in plaats van “wat”.

Plezier in het onderwijs! Het is al mogelijk!
Plezier staat aan de top als het gaat om de onderwijsvisie van de Nieuwe School. Deze school is anders dan andere scholen", concludeert Isa van de achtste groep (11). Lisa kan het weten, omdat ze in groep 4 op een andere school zat en daarna via een schoolfusie op de Nieuweschool terecht is gekomen. Het is er anders is dan op andere basisscholen. Er zijn geen banken in de klas, maar gezellige grote 'keukentafels' en hoge bartafels met barkrukken. Buiten het gebouw zijn er ook veel leerplekken en alle deuren zijn open. Van tijd tot tijd loopt een hele klas naar buiten voor een ronde rond de school. De Nieuweschool won dit jaar de onderwijsprijs. En terecht. Kinderen zijn gelukkig. Ouders gaven 100% tevredenheid aan.
Tijdens de workshop maakt u kennis met de bijzondere, succesvolle aanpak van deze school.
Ali Döhler (DEU): Schulen im Aufbruch
Ali Döhler, geboren in 1955, is hoofd van het Bildungswerk Aachen en projectleider van het initiatief "Schule im Aufbruch". Hij heeft jarenlange ervaring in de lerarenopleiding en als adviseur voor de ontwikkeling van scholen (oa op de 4e algemene school van Aken).

Schulen im Aufbruch
Schulen im Aufbruch (vrij vertaald: 'Scholen in Beweging') is een beweging in Duitsland die 10 jaar geleden ontstaan is. Kernvraag is hoe het potentieel van leerlingen en studenten optimaal gebruikt kan worden. Het aangeboren enthousiasme en creativiteit van kinderen en jong volwassenen moet juist het uitgangspunt zijn voor leren en onderwijzen. Hoe kunnen we dat benutten, behouden en verder ontwikkelen? Dit alles vraagt om een nieuwe leercultuur, een nieuw curriculum, en een waarderende houding van professionals. Onderwijs moet gaan over dingen die er echt toe doen: vertrouwen, waardering, relatie, verantwoordelijkheid, betekenisgeving. Schulen im Aufbruch staat voor een holistische en transformerende manier van onderwijs zoals geformuleerd in het UNESCO World Action Plan Education for Sustainable Development. Het gaat over het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf, voor je medemens en voor onze planeet. De initiatiefnemers zijn voortdurend op zoek naar positieve en constructieve "veranderaars" die als een inspirerend platform deze verandering samen aan willen pakken. Door ervaringen uit te wisselen. Door elkaar te inspireren met geweldige voorbeelden! Laten we samen het onderwijs betekenisvol maken.
Rob Houben (NED): Agora: Vergeet wat je weet over onderwijzen!
Rob Houben is teamleider van Nikee, Roermond. Als Agoriaan mag hij zich samen met een aantal zeer enthousiaste en kundige collega's bezighouden met het heruitvinden van onderwijs en het opzoeken en overschrijden van grenzen die al jaren in de vorm van mentale modellen bij iedereen leven. Met de voeten in de klei doen, kortom samen met leerlingen waar we als zelforganiserend team gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn / onderwijs voor verzorgen.

Agora: Vergeet wat je weet over onderwijzen, begin bij wat je echt weet over leren!
 “Een school zonder rooster, zonder vakken en zonder huiswerk. Voor de leerlingen van laboratoriumschool Agora in Roermond is het heel normaal. De school is nu drie jaar bezig en de eerste leerlingen deden dit jaar eindexamen.
"Het is een heel vernieuwende school. De leerlingen beslissen zelf wat ze willen leren en wanneer. Er zijn geen leraren, maar coaches en experts die je begeleiden", vertelt de 15-jarige Lynn. Dat ze drie kwartier moet fietsen naar de school, neemt ze graag voor lief.
Lynn en haar ouders hebben bewust voor Agora gekozen. Dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces, spreekt ze juist heel erg aan. "Als ze niks doen, ervaren ze meteen dat het consequenties heeft", zegt moeder Jinny.

Onderzoeken wat je zelf interessant vindt
Scholen in heel Nederland experimenteren met vernieuwde vormen van onderwijs, maar Agora gaat het verst door het traditionele model volledig los te laten. Volgens Sjef Drummen, bedenker van de school, is het onderwijs zoals wij dat kennen over zijn houdbaarheidsdatum heen. "Vanwege de sterk teruglopende motivatie van leerlingen en de oplopende werkdruk voor leraren."
Het concept dat hij bedacht, is populair. Agora telt inmiddels 180 leerlingen. Alle leeftijden en verschillende leerniveaus - vmbo, havo en vwo - werken naast elkaar. Wat de leerlingen onderzoeken bepalen ze zelf, met behulp van de coach.
Ze werken in zogenoemde challenges, onderzoeksprojecten. De onderwerpen van die projecten lopen heel erg uiteen. In de eerste jaren mag het eigenlijk overal over gaan. Als de leerlingen het maar zelf interessant vinden.” (uit artikel geschreven n.a.v. Nieuwsuur, door Linda de Groot en Karin Bakker)
In het eerste deel van deze sessie dompelt Rob Houben jullie onder in het waarom en hoe van het Agoriaanse gedachtegoed. Vervolgens zal hij jullie de ruimte geven om samen met hem, zijn collega’s en leerlingen te brainstormen en op zoek te gaan naar toepassingen in jullie eigen praktijk.

Nog niet bekend met Agora?
Bekijk dan dit artikel van de NOS (onderaan is de Nieuwsuur uitzending te vinden) of dit artikel eens.
Erik Denessen (NED): We Own the School
Erik Denessen is één van de bedenkers van het spel We Own The School (WOTS). De scholen die bij dit initiatief zijn betrokken zijn allemaal aangesloten bij het netwerk Pleion (Platform Eigentijds Onderwijs). Ze kwamen tot de conclusie dat eigenaarschap in alle facetten van een school belangrijk is om terug te vinden. Het leerlab stelde zich de vraag: ‘Hoe kunnen we het gesprek over eigenaarschap op een inspirerende manier op school laten plaatsvinden?’
De centrale werkvorm om dit gesprek te voeren is het bordspel ‘We Own The School’. Met behulp van dit bordspel kan een school middels verschillende stellingkaarten ontdekken hoe het eigenaarschap verdeeld is in de school en welke wensen en behoeften er nog liggen op dit gebied. Naast het spel is de groep beschikbaar om andere scholen te helpen bij het ontwikkelen van eigenaarschap in de school. Met dit project ondersteunt Schoolinfo het beheer en de doorontwikkeling van We Own The School. Dit doet Schoolinfo vanuit de ambitie om kennis en expertise die in de sector beschikbaar is, te delen met andere scholen.
Heddy Senders (NED): Niet het onderwijs, maar de mens!
Heddy vertelt haar persoonlijke verhaal, wat haar uiteindelijk tot hier als directielid van Mondomijn gebracht heeft. Wat drijft haar, wat raakt haar en waar is er nog werk te doen. Ook zal ze vervolgens de koppeling maken naar Mondomijn, het innovatieve kindcentrum waar zij werkt. Bij Mondomijn bieden we gepersonaliseerd leren aan, leren in diverse werkvormen en ieder kind een plan op maat. Hier staat het kind ECHT centraal.
Na haar afstuderen is Heddy werkzaam geweest in oa de kinderpsychiaterie en de kinderopvang. Als begeleider, coach en manager. Sinds 7 jaar is zij werkzaam bij Mondomijn, een innovatief kindcentrum van 0 tot 13 jaar in Helmond. Hier komt ze al haar eerdere werkervaring samen, waarin met name de ontwikkeling van de mens altijd centraal heeft gestaan.
Peter Ruit e.a. (NED): Vergroot het zelfbeeld én welbevinden met kernkwaliteiten
Peter Ruit is senior opleidingsdocent (Master Leren en innoveren), onderzoeker, supervisor en coach op Driestar Educatief in Gouda. Hij is bezig met promotieonderzoek naar de betekenis van de positieve psychologie voor het onderwijs en richt zich daarbij op de effecten van het bewust worden en gebruiken van kernkwaliteiten op welbevinden en het zelfbeeld van kinderen in het basisonderwijs. Hij heeft een ruime ervaring met het opleiden van (school)opleiders en het geven van teamtrainingen. Daarnaast is hij beoordelaar voor de Vereniging van Lerarenopleiders in Nederland (Velon).
Jeannette Geldens is werkzaam op Hogeschool de Kempel in Helmond. Tot 2018 was ze lector Betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving. Thans is ze belast met opleidings- en onderzoeksactiviteiten in de reguliere opleiding zowel als in de Master Passend Meesterschap en bij Samen Opleiden. Voor het promotieonderzoek van Peter Ruit fungeert ze als co-promotor.
Herman Popeijus is erelector van Hogeschool de Kempel. Zijn primaire focus is gericht op kwaliteitszorg voor Samen Opleiden. Daarnaast is hij betrokken bij onderzoek naar de aanpak van professionele identiteitsspanningen bij (aanstaande) leraren en bij het inzetten van kernkwaliteiten bij leerlingen in het primair onderwijs. Voor het promotieonderzoek van Peter Ruit fungeert hij als co-promotor.

Vergroot het zelfbeeld én welbevinden met kernkwaliteiten
De workshop start met een presentatie van een aantal studies die de basis vormen van het promotieonderzoek. Het gezamenlijk thema van de studies is de betekenis van de Positieve Psychologie Interventie (PPI) voor het basisonderwijs, namelijk het bewust worden en gebruiken van kernkwaliteiten door leerlingen van 7-12 jaar. Tijdens de presentatie gaan we in op het ontwerp van de PPI, de effecten van deze PPI op het welbevinden en zelfbeeld bij leerlingen van 7-12 jaar en geven we verklaringen voor de effectiviteit van de PPI. De betekenis van de studies voor het onderwijs kan als volgt samengevat worden. Leraren krijgen tools in handen om aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Tijdens de workshop doen naast informatie over de bovengenoemde studies, de deelnemers ook ervaring op met de PPI. Bovendien worden de deelnemers uitgedaagd met elkaar in gesprek te gaan en de PPI te vertalen naar hun eigen werkcontext. Hierdoor krijgen de deelnemers praktische handvatten om in hun eigen praktijk te kunnen toepassen.
Tom Spanjaard e.a. (NED): Innovatief onderwijs vraagt om innovatief testen!
Tom Spanjaard is projectleider van de nieuwe bachelor Business Innovation aan de HAN University of Applied Science. Als universitair hoofddocent en projectleider van ontwikkelingen in bachelors op het gebied van innovatie en ondernemersthema, werkt hij aan een innovatieve benadering van het hoger onderwijs zelf. Met een sterk geloof in relevante educatieve concepten voor studenten en een prominente focus op creativiteit en zelfeffectiviteit, streeft hij naar het bouwen van een hoge energie-onderwijsomgeving voor studenten en leraren.
Thijs van den Broek is een ervaren consultant met een achtergrond in visie en strategieformulering bij profit- en non-profitbedrijven. De laatste jaren werkte hij als programmadirecteur in het hoger onderwijs met een focus op studiemotivatie, succes en real-life leren. Thijs beschouwt het traditionele model van docentgericht onderwijs als inefficiënt en ineffectief. Hij weet echter niet zeker hoe het nieuwe model eruit zou moeten zien. Dat betekent experimenteren en moedig zijn in de keuzes die je maakt.

Innovatief onderwijs vraagt om innovatief testen!
Onze vraag is: hoe kunnen we ons innovatieve onderwijs koppelen aan innovatieve testen, terwijl we nog steeds de accreditatie garanderen? We zijn op zoek naar ideeën over testen met onze klantbedrijven, zelfstudie of collegiale toetsing door studenten in het kader van ons onderwijsprogramma. In september 2020 is de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen van plan om een nieuwe economische bachelordiploma te lanceren gericht op (bedrijfs) innovatie. De cursus zal een didactische benadering gebruiken die een aanpassing is van High Impact Learning (HILL), met behulp van opdrachten uit het dagelijks leven vanaf dag 1, open leren en Edu-scrum. Heel anders dan traditioneel docentgericht onderwijs in het economische domein. Tot nu toe kan het geplande examenprogramma nog steeds als traditioneel worden beschouwd. Met beperkt inzicht in praktische alternatieven bestaat de testaanpak nog steeds uit summatieve opdrachten aan het einde van elke periode die worden gescoord door docenten die rubrieken gebruiken, gecombineerd met niet-gesorteerde formatieve testen. In onze presentatie presenteren we hoe we bachelor waardig onderwijs in een open omgeving zullen geven, terwijl we in de discussie heel open staan voor een gesprek over de nieuwste alternatieven in het onderzoek.
Marlau van Rens (NED): Van PO naar VO: wat zegt de leerling?
Marlau van Rens was leraar (voornamelijk beeldende vorming) in het voortgezet onderwijs en behaalde een master (ortho)pedagogiek. Sinds 2007 werkt Marlau als een ambulant begeleider en als pedagogisch adviseur/co-teacher in het primair en voortgezet onderwijs. In 2013 behaalde zij haar Master of Science in Evidence Based Innovation in Teaching aan de Universiteit van Maastricht. Sindsdien doet zij, als buitenpromovendus, promotieonderzoek naar de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs aan de Universiteit van Maastricht. Wil je iets over het onderzoek lezen, klik dan op onderstaande links: 
Facilitating a Successful Transition to Secondary School: (How) Does it Work? A Systematic Literature Review.
Girls’ and Boys’ Perceptions of the Transition from Primary to Secondary School  

De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs: wat zegt de leerling?
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, brengt veranderingen in zowel de sociale- als in de schoolcontext, met zich mee en veroorzaakt gemengde gevoelens bij kinderen. Enerzijds verheugen ze zich op de overstap en aan de andere kant maken ze zich er ook zorgen over. De overstap biedt nieuwe uitdagingen maar kan ook moeilijk zijn en kan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen zowel positief als negatief beïnvloeden. We verwachten dat de informatie van de kinderen zelf (over wat hen bezighoudt voordat ze de overstap maken en over hun ervaringen nadat ze de overstap hebben gemaakt) kan bijdragen aan een soepele overstap. Wanneer zij worden overgedragen aan het voortgezet onderwijs lijkt er echter weinig informatie te zijn over wat de kinderen zelf zeggen dat hen bezig houdt. Eerder onderzoek toonde aan dat informatie van kinderen over zichzelf nuttig en bruikbaar is. Helaas wordt dergelijke informatie tijdens de transitie zelden gedeeld en blijft de betrokkenheid van kinderen, door hen een actieve rol te geven in het transitieproces, enigszins onderbelicht. In deze studie onderzoeken we de zorgen, verwachtingen en ervaringen van kinderen vanuit het perspectief van het kind zelf. Gedurende vier jaar verzamelden we, zowel prospectief als retrospectief, informatie die de kinderen zelf aanleverden. Behalve om ons inzicht te geven in de beleving van de kinderen wordt de bijdrage van kinderen, via een blind experiment, ook gebruikt om de toekomstige mentor op de middelbare school te informeren en om te onderzoeken wat dit oplevert. De studie geeft inzicht in de mening van kinderen en in de kwetsbaarheid van sommige groepen tijdens het overgangsproces.
Fedor de Beer e.a. (NED): Academische leraren in het basisonderwijs.
Deze workshop wordt verzorgd door Hilde Motz (academische leerkracht op 't Kleurenbos, vrijeschool voor basisonderwijs in Oss), Inge Thielen (academische leerkracht op basisschool St. Martinusschool, Millingen aan de Rijn), Annemiek van Hove (teamleider ALPO) en Fedor de Beer, lerarenopleider en onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  

Samenwerken aan de meerwaarde van academische leraren in het basisonderwijs.
In 2012 studeerde de eerste lichting academische leraren af aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). De verwachtingen over deze nieuwe beroepsgroep waren van meet af aan hooggespannen. Van academische leerkrachten in het basisonderwijs wordt verwacht dat zij niet alleen lesgeven aan hun eigen groep, maar dat zij door hun wetenschappelijke kennis over leren, onderwijs en didactiek ook de initiators zijn van vernieuwingsprocessen in de school. De werkelijkheid blijkt echter weerbarstiger. Onderzoek wijst uit dat academische leraren zich onvoldoende toegerust voelen voor deze rol van de scientist-practitioner als change-agent in onderwijs en dat nog lang niet op elke school de waarde van een academische leraar wordt gezien én benut. In onze workshop willen we samen met de aanwezige leraren, lerarenopleiders en bestuurders discussiëren over hoe we samen kunnen werken om de academische leraren een duidelijke plek te geven in het basisonderwijs. Hierbij zal kritisch gekeken worden naar wat dit vraagt van de opleiding, het basisonderwijs én de (academische) leraar.
Bas van Poppel (NED): The Lab of Life
Bas van Poppel is cultuurpsycholoog uit Helmond, het best beschreven als een trainer/docent/coach gericht op het helpen van mensen, teams en organisaties om sprongen vooruit te maken op het gebied van leren, presteren en zelfmanagement. Met veel energie is hij gefocust op het vergroten van expertise over gedragsverandering bij allerlei soorten organisaties, en vooral onderwijsinstellingen.

The Lab of Life. Grip houden op je energie, motivatie, werk en privé balans
In onze moderne maatschappij lijkt het voor iedereen, en zeker onze jongeren, lastiger om met eigen regie de baas te zijn/blijven over je leven. Op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten heeft The Lab of Life een methodiek ontwikkeld én gevalideerd waarmee deelnemers persoonlijke grip ontwikkelen op energie, motivatie en werk/schoolprivébalans. Landelijk wordt deze aanpak voor zowel scholieren, studenten als professionals met succes ingezet. Aan de hand van authentieke, intrinsiek gefundeerde gedragsverandering ervaren deelnemers meer controle en autonomie en weten zij relevante, persoonlijke veranderingen aan te brengen in het alledaagse werk/school en/of privéleven. Deze workshop maakt deelnemers duidelijk wát gebeurt in de The Lab of Life methodiek alsook waaróm. Deelnemers ervaren de methodiek, omdat zij op interactieve wijze aan de slag gaan met zichzelf aan de hand van een minicyclus uit de methodiek. Tenslotte worden deelnemers uitgedaagd vast te stellen hoé deze methode nú te gebruiken is in de vertaling van persoonlijke plannen en ideeën omtrent onderwijsinnovatie naar doen!
Judith Koppens, Marjon van Keersop (NED): De beste ideeën komen van leraren
De beste ideeën die leiden tot onderwijsinnovatie komen van leraren. Zij ervaren immers dagelijks wat het onderwijs nodig heeft om kinderen te laten groeien. Schoolbestuur PlatOO onderschrijft dit en kiest er nadrukkelijk voor om leraren die vanuit behoefte willen investeren in onderwijsinnovatie, te faciliteren. Leraren die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen terecht bij PlatOOlab. Daar wordt onder begeleiding een eerste idee uitgediept. Vervolgens worden de benodigde middelen in beeld gebracht en krijgt het innovatieve idee gestalte. Tenslotte wordt de uitwerking gedeeld met anderen binnen het bestuur omdat PlatOO de kracht van delen onderschrijft.
Startpunt van onze ‘presentatie’ is een Pecha Kucha (op een vaste plek). Hierin vertellen wij iets over het ontstaan van PlatOOlab- onze visie op onderwijsinnovatie- de betekenis van PlatOOlab voor leraren- onze rol en werkwijze - onze ervaringen op het hobbelige pad dat onderwijsinnovatie heet - en de projecten die intussen binnen PlatOOlab ontwikkeld zijn. Aansluitend volgt een interactief deel. Wij bewegen ons ‘PlatOOlaboratorium’ door de beschikbare ruimtes heen om bezoekers te prikkelen en in gesprek te gaan over onderwijsinnovatie. De bezoeker neemt aan het einde van het gesprek een eigen ‘recept voor onderwijsinnovatie’ mee naar huis.
Toby Can (GBR): The Halcyon London International School
Toby Can is  Halcyon International School in London. He is a contributor to the International Baccalaureate's Social & Emotional Learning Committee, is a member of the European Network for Social & Emotional Competencies and led the Character Competency for Ecolint's 21st Learning programme in Geneva. After twenty years of school based experience. Toby is committed to developing practise that is relevant, transformative and nurturing.

Introducing Halcyon London International School.
In this session Toby will provide a short introduction of Halcyon School in three parts:
  • Understanding how we optimise our conditions to support independent learning.
  • Sharing evidence of how we nurture student wellbeing.
  • Explaining what’s next for our community and why.
Toby would like to use the majority of time in conversation with participants and will facilitate a lively and interactive session. This session will be joined by Barry Mansfield, Director and remotely by members of the student community.