0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

The Future is Now!

Co-creëren van betekenisvol onderwijs
5-6 juni 2019 - Pre-conference 4 juni 2019
Hogeschool de Kempel

Thema's

Het Festival kent de volgende drie themalijnen:
Leren en onderwijzen
Veel scholen en schoolbesturen herontwerpen hun onderwijs al op succesvolle manieren. Ze zien de uitdagingen van een snel veranderende wereld en zijn bezig met spannende innovaties. Zij wachten niet langer. Wat kunnen we leren van deze creatieve, inspirerende initiatieven? Wat kunnen we leren van scholen die nu samenwerkend leren met elkaar, de dialoog en gedeeld leiderschap gebruiken om duurzame verandering te bewerkstelligen? En wat kunnen we van onze leerlingen en studenten leren? Hoe kunnen curriculum en pedagogiek worden gekoppeld aan wereldwijde informatiestromen, de vraag naar flexibele en creatieve vaardigheden, en de uitdagingen van het onbekende, de stromen van mensen over het land en de snelle veranderingen in het culturele leven? Hoe kunnen we gevoeligheid ontwikkelen voor de meerdere realiteiten en waarden die nu in de wereld circuleren en hun intrede doen in de school? Hoe kan het onderwijs de behoeften en waarden van meerdere belanghebbenden weerspiegelen, in plaats van dat alles in een vooraf bepaald systeem moet passen? Hoe kunnen we middelen flexibeler inzetten om aan de behoeften van leerlingen te voldoen? Hoe kunnen leraren en leerlingen samen 'kennis laten bouwen'? Hoe kunnen we putten uit de sterke punten en kennis van ieder om het leren én onderwijzen te ondersteunen?

Mogelijke onderwerpen: toekomstgerichte curricula; 21st century skills / learning; eigenaarschap van leerprocessen; personaliseren van leren; studenten als leerpartners; partnerschap met ouders; gebruik van technologie; project gebaseerd leren; werken met diversiteit en inclusie; gezamenlijke kennisopbouw; heroverwegingen van beoordeling en evaluatie,…
Leiderschap
Het ontwikkelen van toekomstgerichte leersystemen vraagt om een paradigma verschuiving naar hoe we denken over leiderschap binnen de school. Het huidig nog veel gangbare managementbeleid met top-down leiderschapspraktijken zijn ontoereikend om effectief om te gaan met de chaotische verandering- en informatiestromen die nu in beweging zijn. Collaboratieve en collectieve inspanningen zijn essentieel om betekenisvol leren te creëren. Er moeten meer verbindingen worden gelegd tussen scholen en gemeenschappen, tussen scholen en technologische innovatie, en tussen scholen over culturele scheidslijnen heen. Scholen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot grenzeloze leergemeenschappen. Opvoeders moeten in staat zijn om samen te werken met andere mensen die specifieke soorten expertise kunnen bieden. Er is momenteel discussie over “ontvlechtingsscholen” (rebundling schools). Ontvlechting (rebundling) wordt gedefinieerd als een proces waarbij vernieuwers gevestigde structuren en routines de-construeren en ze opnieuw samenstellen op nieuwere, slimmere manieren door middel van collectieve processen. Het omvat meerdere ideeën en praktijken die al co creërend samenkomen. Zo kan leren én onderwijzen opnieuw gebundeld worden om de eisen van de wereld van de 21e eeuw beter te weerspiegelen. Wat kunnen we leren van innovaties die nu in beweging zijn, in onderwijsinstellingen en in organisaties?

Mogelijke onderwerpen: samenwerking tussen scholen, beleidsmakers en onderzoekers; leergemeenschappen; netwerken; praktijkgemeenschappen; systeemniveau leren; capaciteit opbouwen; gedeeld leiderschap; gedistribueerd leiderschap; collectief leren; professionele ontwikkeling van leraren; hele systeemverandering; ontwerpteams hervormen; studenten, docenten en schoolleiders als veranderaars; partnerschappen tussen scholen; intercultureel leren; nieuwe benaderingen om leraren en scholen te evalueren…
Opleiden van leraren
The Future is Now. Dat heeft ook invloed op de opleiding van leerkrachten. We hebben leraren nodig die voorbereid zijn op deze nieuwe uitdagingen. Hoe kunnen we aanstaande leerkrachten voorbereiden op een een onbekende toekomst? Welke pedagogische vaardigheden zijn nodig om deel te nemen aan collaboratieve en dialogische onderwijsprocessen? Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen leraren change agents worden voor de toekomst? Hoe kunnen we onze lerarenopleidingssystemen 'opnieuw opbouwen'? Welke capaciteiten of competenties zijn nodig om met nieuwe situaties en omgevingen om te gaan,? Moeten we nieuwe en bruikbare opvattingen over kennis ontwikkelen? Daarnaast moeten we onze ideeën heroverwegen over hoe onze leersystemen zijn georganiseerd, van middelen worden voorzien, geëvalueerd en ondersteund. Dit heeft allemaal effect op onze leraren-in-opleiding.

Mogelijke onderwerpen: toekomstgerichte lerarenopleiding; mentorschap op scholen; de rollen van leerkrachten en leerlingen heroverwegen; blended learning; actieonderzoek; onderzoekend vermogen; nieuwe beoordelingsvormen; persoonlijk leiderschap, actieleren, professioneel bureau, leerpartners, ...