0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route

The Future is Now!

Co-creëren van betekenisvol onderwijs
5-6 juni 2019 - Pre-conference 4 juni 2019
Hogeschool de Kempel

Keynote SpeakersThe Youth (The Netherlands): Wij zijn de toekomst!
Wij zijn de toekomst! Het is van groot belang om (ook) de jeugd een stem te geven tijdens het Festival. Kinderen en studenten uit de regio zullen het Festival daarom inspirerend openen met de keynote: We are the Future. 
Luister, kijk en geniet!
Kenneth Gergen (USA): Co-creatie voor duurzame verandering
Professor Kenneth J. Gergen is een van de oprichters en voorzitter van het Taos Institute, en Professor of Psychology aan het Swarthmore College. Hij heeft gewerkt als president van twee afdelingen van de American Psychological Association, en de Associate Editor van zowel de American Psychologist, and Theory and Psychology. Kenneth heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociaal constructionistische theorie en de veranderingsprocessen binnen de organisatie. Tot zijn belangrijkste werken behoren Realities and relationships, soundings in social construction; The Saturated Self; An invitation to social construction; An Invitation to Social Construction; and most recently, Relational being, beyond self and community. Het werk van Gergen heeft talloze onderscheidingen ontvangen, waaronder beurzen, foundation awards en eredoctoraten in zowel Europa als de Verenigde Staten.


Keynote
Ons leven verandert met hoge snelheid. Nieuwe ideeën, innovaties en uitdagingen circuleren over de gehele aardbol. Nieuwe technologieën transformeren het landschap van het culturele leven en daarmee ook ons onderwijs. Kinderen en jongeren groeien op met een ongekende hoeveelheid informatie, meningen en waarden. De noodzaak om onderwijs fundamenteel te heroverwegen is nog nooit zo kritiek geweest als nu. Toch blijft ons onderwijssysteem grotendeels gericht op ideeën van een eeuw geleden. Hoe kunnen we nu al onze kinderen en jongeren voorbereiden op de toekomst, terwijl de toekomst nu al de scholen bezoekt en de verre toekomst verre van zeker is?
Omdat de uitdagingen complex en verreikend zijn, zal de keynote zich focussen op co-creatie. Het is onze overtuiging dat we alleen samen kunnen komen tot duurzame veranderingen. De relationele dimensie van het onderwijs staat in veranderen en vernieuwen, maar ook binnen onderwijzen, leren, motivatie en welzijn van de mens, centraal. Juist deze relaties zijn zeer belangrijk bij het opnieuw in kaart brengen van toekomstig onderwijs. De stemmen van iedereen zijn hiervoor nodig.
Toekomstige onderwijs moet zich zodanig ontwikkelen om toekomstige generaties in staat te stellen samen te werken op een collaboratieve, productieve en wederzijds respectvolle manier. Zo niet, dan is onze wereldwijde toekomst in gevaar.
Het belang van relaties komt ook terug in deze keynote. Het belang van samenwerking en dialoog tussen leraren en lerenden via families, gemeenschappen en leiders van onderwijsbeleid zal onderstreept worden voor dit transformatieproces. Vanuit de kracht van samenwerking en dialoog onderzoeken we samen hoe onderwijs op zijn best kan floreren in de wereld van de 21ste eeuw.
Rachel Bolstad (Nieuw Zeeland): Over welke waardevolle toekomst hebben we het?
Rachel is Senior Researcher bij de New Zealand Council for Educational Research (NZCER).
Zij is co-auteur van twee boeken Key Competencies for the Future (NZCER, 2014) en Disciplining and drafting or 21st century learning? (NZCER, 2008). Rachel streeft er voortdurend naar haar eigen denken en die van andere mensen ontwikkelen over hoe onze leer- en onderwijssystemen kunnen veranderen om aan te sluiten bij de kansen en eisen van een complexe en veranderende wereld.
Ze ontwikkelde een game genaamd Curriculum for the Future, ontworpen om met verschillende groepen in dialoog te gaan over toekomst gericht onderwijs. Rachel geniet van de dialoog en samenwerking en haalt veel inspiratie uit game design en de creatieve kunsten. Haar belangrijkste interesses omvatten de opvattingen van jongeren en ervaringen van scholing, milieueducatie / educatie voor duurzaamheid, op school gebaseerd curriculumontwikkeling en innovatie, wetenschappelijk onderwijs, ondernemerschap, digitaal technologieën, games en game-design voor leren.


Keynote
Over welke waardevolle toekomst hebben we het? 
Wat betekent het om 'toekomstgericht' te zijn in het onderwijs? Wie en wat vormt de retoriek
over wat jonge mensen moeten leren om een succesvol en betekenisvol leven te leiden? Hoeveel input hebben docenten, leerlingen en communities in deze gesprekken? Vanuit het perspectief van Nieuw Zeeland, zal Rachel enkele van de kansen en uitdagingen bespreken voor
navigeren in "de toekomst" over onderwijsdenken en toepassen, en wat ze heeft geleerd van diverse pogingen om kritische gesprekken over leren en de toekomst met verschillende groepen te ondersteunen inclusief studenten, gemeenschappen, leraren, onderzoekers en beleidsmakers.
Monique van der Heijden (Nederland): Change agents brengen het potentieel tot wasdom!
Monique Van der Heijden is werkzaam als hogeschool hoofddocent/onderzoeker aan de Hogeschool De Kempel in Helmond (PABO). Ze heeft een brede expertise op verschillende gebieden van het onderwijs. Monique heeft meer dan 20 jaar ervaring in het trainen en begeleiden van (toekomstige) leraren. Zij is (co) auteur van verschillende wetenschappelijke en professionele publicaties. In de periode 2014-2018 was Monique Academic Director van de Master in Leren en Innoveren, locatie Helmond. In 2012 ze won ze de NWO PhD Scholarship voor leraren. In 2017 is Monique geslaagd voor haar doctoraat aan de TU / Eindhoven. In haar promotieonderzoek staat de identificatie van docenten als veranderaars in het basisonderwijs centraal.


Keynote
Change agents brengen het potentieel van leerlingen tot wasdom!
Onze maatschappij die continu aan veranderingen onderhevig is, vraagt om leraren die zich blijven vernieuwen en ontwikkelen en stilstaan bij de vraag hoe ze hun onderwijs met de kennis van nu kunnen verbeteren om daarmee het potentieel van leerlingen tot wasdom te laten komen. Met andere woorden, van leraren wordt gevraagd om in hun werk ‘agency’ te benutten en te functioneren als ‘change agents’. Leraren die in hoge mate gekenmerkt kunnen worden als change agents oefenen invloed uit op de eigen onderwijspraktijk (Hoe kan ik het onderwijs op klas- en schoolniveau verbeteren?), op de eigen professionele ontwikkeling (Hoe kan ik mijn professioneel handelen verbeteren?) en op de professionele identiteitsontwikkeling (Wie ben ik als leraar en wie wil ik als leraar zijn?).
Leraren zijn in meer of mindere mate te identificeren als change agents aan de hand van negen veranderkenmerken. In dit verband kunnen vier profielen worden onderscheiden. Om aanstaande leraren adequaat toe te rusten voor de uitoefening van hun toekomstig beroep is het van belang om hen tijdens de opleiding voor te bereiden om change agent te worden. Daarnaast is het van belang om leraren in de onderwijspraktijk voortdurend te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze change agent kenmerken. Zowel persoons- als contextfactoren hebben invloed op de wijze waarop leraren (kunnen) functioneren als change agents. In dialoog en in samenwerking met anderen - zoals de schoolleider, collega’s, leerlingen en ouders - herontwerpen leraren als change agents continu hun onderwijs ter bevordering van het leren van leerlingen!
Jos Eussen (Nederland): Jeugd heeft niet langer de toekomst - Ze zijn het!
Vanuit een 20-jarige loopbaan in het bedrijfsleven als Econoom en uiteindelijk CFO en CEO, werd Jos Eussen een sociaal ondernemer die het RCE Rhine-Meuse leidt, het eerste ‘Regional Centre on Education for Sustainable Development’ waarvan er inmiddels 148 wereldwijd zijn - allianties van bedrijven, onderwijs, wetenschap, regionale overheden en maatschappelijke instellingen die hun kennis bundelen voor de realisatie van leerprocessen gericht op Duurzame Ontwikkeling. Voorafgaand aan het RCE ontwikkelde het internationale samenwerkingsverband 'The OPEDUCA Project', een voortdurend streven om toekomst-relevant onderwijs te realiseren. Het OPEDUCA-concept gaat uit van doorlopende leerprocessen die scholen (van primair tot hoger onderwijs) in een leerling-gedreven leerlijn verbinden en in de sociaal-demografische regio verankerd zijn. De leerlingen leren thematisch, onderzoekgericht, ontwikkelen ondernemende kennis en vaardigheden, leren kritisch denken, werken in meerdere talen en over landgrenzen heen, multicultureel. Toekomstrelevante thema’s zijn leidend en worden door de leerlingen en docenten in samenwerking met bedrijven, wetenschap en andere partners in leren ingevuld (waarbij volledig en continue aan het curriculum en de examenvereisten als minimumvoorwaarden wordt voldaan). De OPEDUCA-aanpak stel leerlingen in staat Anytime, Anyplace, Through Any Device en met Anybody te leren, verdergaand dan een whole-school-approach en middels een volledige integratie van relevante leer-theorieën, vakken en educaties (zoals Ondernemerschap, ICT, Taal, Deep Learning, Technologie, etc.). OPEDUCA is erkend door United Nations University, de EU en de OECD als toekomst bepalende pedagogie en visie op onderwijs.


Keynote
Jeugd heeft niet langer de toekomst – Ze zijn het. 150 + 10 jaar lerarenopleiding in De Kempel
In zijn keynote zal Eussen de 'Leraar voor de Toekomst' aanspreken als een persoonlijkheid die sterk genoeg is om op eigen initiatief scholing toekomstrelevant vorm en inhoud te geven, maatschappelijke beperkingen en gebrekkige innovaties in het onderwijs zal overwinnen, commercieel aanbod weet te weren en leerlingen te leiden en ondersteunen in een regionale-tot-wereldwijde leerrealiteit. Met ‘Teachers for the Future’ zal hij terugblikken op de onderwijswereld zoals die was in 2019, kort voordat Hogeschool De Kempel een strategie ontwikkelde die tot de opleiding van leraren en docenten leidde zoals we die anno 2030 kennen. Samen zullen ze waarnemen hoe een realiteit werkelijkheid werd waarin de jeugd in Nederland en ver daarbuiten op elk moment, overal, via elk apparaat met wie dan ook kon gaan leren over die thema's die onze gemeenschappelijke toekomst bepalen en de zo gewenste meer duurzame samenleving dichterbij brengen. Ze zullen bespreken en laten zien:

  • hoe het mogelijk heeft kunnen zijn dat diverse cruciale educaties (zoals technologie, taal, wiskunde, kunst, duurzaamheid, ondernemerschap, internationalisering en burgerschap) werden beschouwd als op zichzelf staande aspecten, belegd in ‘vakken’ en eenmalige projecten,
  • hoe de ontwikkeling van vaardigheden en competenties niet was geïntegreerd in het dagelijks leren,
  • waarom scholen zo zwak waren geworden dat ze het potentieel van hun docenten wegvaagden en inruilden voor de aankoop van kant-en-klare educatieve 'innovaties', het inhuren van externe adviseurs en partijen die stand-alone projecten aanboden die elke poging tot een integratieve en eigenstandige aanpak verder uitholden,
  • waarom het zo lang duurde tot mensen in het onderwijs vanuit eigen kracht en vertrouwen daadwerkelijk samen gingen werken,
  • wat een 'klas' was en waarom de vooruitgang van leerlingen aan computers werd gevoed,
  • hoe de Opleiding tot Leraar en Docent in 2030 wezenlijk anders is dan vroeger,
  • en wat we allemaal konden en zouden moeten leren van deze reflecties.
Eussen richt zich niet tot een anoniem publiek, maar tot mensen die hun eigen mening, hoop, angst en dromen hebben en die durven verwoorden, uitdragen en realiseren.