0492 514 400  |   Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond   |   Route

The Future is Now!

Co-creëren van betekenisvol onderwijs
5-6 juni 2019 - Pre-conference 4 juni 2019
Hogeschool de Kempel

Keynote Speakers


The Youth (The Netherlands): Wij zijn de toekomst!
Wij zijn de toekomst! Het is van groot belang om (ook) de jeugd een stem te geven tijdens het Festival. Kinderen en studenten uit de regio zullen het Festival daarom inspirerend openen met de keynote: We are the Future. 
Luister, kijk en geniet!
Kenneth Gergen (USA): Co-creatie voor duurzame verandering
Professor Kenneth J. Gergen is een van de oprichters en voorzitter van het Taos Institute, en Professor of Psychology aan het Swarthmore College. Hij heeft gewerkt als president van twee afdelingen van de American Psychological Association, en de Associate Editor van zowel de American Psychologist, and Theory and Psychology. Kenneth heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociaal constructionistische theorie en de veranderingsprocessen binnen de organisatie. Tot zijn belangrijkste werken behoren Realities and relationships, soundings in social construction; The Saturated Self; An invitation to social construction; An Invitation to Social Construction; and most recently, Relational being, beyond self and community. Het werk van Gergen heeft talloze onderscheidingen ontvangen, waaronder beurzen, foundation awards en eredoctoraten in zowel Europa als de Verenigde Staten.


Keynote
Ons leven verandert met hoge snelheid. Nieuwe ideeën, innovaties en uitdagingen circuleren over de gehele aardbol. Nieuwe technologieën transformeren het landschap van het culturele leven en daarmee ook ons onderwijs. Kinderen en jongeren groeien op met een ongekende hoeveelheid informatie, meningen en waarden. De noodzaak om onderwijs fundamenteel te heroverwegen is nog nooit zo kritiek geweest als nu. Toch blijft ons onderwijssysteem grotendeels gericht op ideeën van een eeuw geleden. Hoe kunnen we nu al onze kinderen en jongeren voorbereiden op de toekomst, terwijl de toekomst nu al de scholen bezoekt en de verre toekomst verre van zeker is?
Omdat de uitdagingen complex en verreikend zijn, zal de keynote zich focussen op co-creatie. Het is onze overtuiging dat we alleen samen kunnen komen tot duurzame veranderingen. De relationele dimensie van het onderwijs staat in veranderen en vernieuwen, maar ook binnen onderwijzen, leren, motivatie en welzijn van de mens, centraal. Juist deze relaties zijn zeer belangrijk bij het opnieuw in kaart brengen van toekomstig onderwijs. De stemmen van iedereen zijn hiervoor nodig.
Toekomstige onderwijs moet zich zodanig ontwikkelen om toekomstige generaties in staat te stellen samen te werken op een collaboratieve, productieve en wederzijds respectvolle manier. Zo niet, dan is onze wereldwijde toekomst in gevaar.
Het belang van relaties komt ook terug in deze keynote. Het belang van samenwerking en dialoog tussen leraren en lerenden via families, gemeenschappen en leiders van onderwijsbeleid zal onderstreept worden voor dit transformatieproces. Vanuit de kracht van samenwerking en dialoog onderzoeken we samen hoe onderwijs op zijn best kan floreren in de wereld van de 21ste eeuw.
Rachel Bolstad (Nieuw Zeeland): Over welke waardevolle toekomst hebben we het?
Rachel is Senior Researcher bij de New Zealand Council for Educational Research (NZCER).
Zij is co-auteur van twee boeken Key Competencies for the Future (NZCER, 2014) en Disciplining and drafting or 21st century learning? (NZCER, 2008). Rachel streeft er voortdurend naar haar eigen denken en die van andere mensen ontwikkelen over hoe onze leer- en onderwijssystemen kunnen veranderen om aan te sluiten bij de kansen en eisen van een complexe en veranderende wereld.
Ze ontwikkelde een game genaamd Curriculum for the Future, ontworpen om met verschillende groepen in dialoog te gaan over toekomst gericht onderwijs. Rachel geniet van de dialoog en samenwerking en haalt veel inspiratie uit game design en de creatieve kunsten. Haar belangrijkste interesses omvatten de opvattingen van jongeren en ervaringen van scholing, milieueducatie / educatie voor duurzaamheid, op school gebaseerd curriculumontwikkeling en innovatie, wetenschappelijk onderwijs, ondernemerschap, digitaal technologieën, games en game-design voor leren.


Keynote
Over welke waardevolle toekomst hebben we het? 
Wat betekent het om 'toekomstgericht' te zijn in het onderwijs? Wie en wat vormt de retoriek
over wat jonge mensen moeten leren om een succesvol en betekenisvol leven te leiden? Hoeveel input hebben docenten, leerlingen en communities in deze gesprekken? Vanuit het perspectief van Nieuw Zeeland, zal Rachel enkele van de kansen en uitdagingen bespreken voor
navigeren in "de toekomst" over onderwijsdenken en toepassen, en wat ze heeft geleerd van diverse pogingen om kritische gesprekken over leren en de toekomst met verschillende groepen te ondersteunen inclusief studenten, gemeenschappen, leraren, onderzoekers en beleidsmakers.
Monique van der Heijden (Nederland): Change agents brengen het potentieel tot wasdom!
Monique Van der Heijden is werkzaam als hogeschool hoofddocent/onderzoeker aan de Hogeschool De Kempel in Helmond (PABO). Ze heeft een brede expertise op verschillende gebieden van het onderwijs. Monique heeft meer dan 20 jaar ervaring in het trainen en begeleiden van (toekomstige) leraren. Zij is (co) auteur van verschillende wetenschappelijke en professionele publicaties. In de periode 2014-2018 was Monique Academic Director van de Master in Leren en Innoveren, locatie Helmond. In 2012 ze won ze de NWO PhD Scholarship voor leraren. In 2017 is Monique geslaagd voor haar doctoraat aan de TU / Eindhoven. In haar promotieonderzoek staat de identificatie van docenten als veranderaars in het basisonderwijs centraal.


Keynote
Change agents brengen het potentieel van leerlingen tot wasdom!
Onze maatschappij die continu aan veranderingen onderhevig is, vraagt om leraren die zich blijven vernieuwen en ontwikkelen en stilstaan bij de vraag hoe ze hun onderwijs met de kennis van nu kunnen verbeteren om daarmee het potentieel van leerlingen tot wasdom te laten komen. Met andere woorden, van leraren wordt gevraagd om in hun werk ‘agency’ te benutten en te functioneren als ‘change agents’. Leraren die in hoge mate gekenmerkt kunnen worden als change agents oefenen invloed uit op de eigen onderwijspraktijk (Hoe kan ik het onderwijs op klas- en schoolniveau verbeteren?), op de eigen professionele ontwikkeling (Hoe kan ik mijn professioneel handelen verbeteren?) en op de professionele identiteitsontwikkeling (Wie ben ik als leraar en wie wil ik als leraar zijn?).
Leraren zijn in meer of mindere mate te identificeren als change agents aan de hand van negen veranderkenmerken. In dit verband kunnen vier profielen worden onderscheiden. Om aanstaande leraren adequaat toe te rusten voor de uitoefening van hun toekomstig beroep is het van belang om hen tijdens de opleiding voor te bereiden om change agent te worden. Daarnaast is het van belang om leraren in de onderwijspraktijk voortdurend te ondersteunen bij het ontwikkelen van deze change agent kenmerken. Zowel persoons- als contextfactoren hebben invloed op de wijze waarop leraren (kunnen) functioneren als change agents. In dialoog en in samenwerking met anderen - zoals de schoolleider, collega’s, leerlingen en ouders - herontwerpen leraren als change agents continu hun onderwijs ter bevordering van het leren van leerlingen!
Loek Schoenmakers (Nederland): Onderwijsverandering door co-creatie
Loek Schoenmakers (1961), Ph.D., is momenteel werkzaam als onderwijsspecialist in Nederland, Aruba, Suriname, Slowakije, Tsjechië en België. 37 jaar ervaring in het onderwijs als leraar, schoolleider, schooladviseur, trainer, docententrainer, coach en onderwijsspecialist. Op basis van zijn werkervaringen in verschillende rollen en zijn onderzoek op basis van sociaal constructionisme (2011), is hij ervan overtuigd dat onderlinge verbondenheid en de centrering van het menselijke element in onderwijsveranderingsprocessen cruciaal zijn voor duurzaamheid. Studeerde aan de universiteit van Nottingham (MA, 2001) Onderwijsverandering en schoolverbetering; gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg en Taos Institute (Ph.D., 2011) met Sustainable Educational Change is in Relation.


Keynote
Onderwijsverandering door co-creatie
Het humaniseren van educatieve veranderingsprocessen, waarbij elke stem als belangrijk wordt gewaardeerd, lijkt sterke en duurzame netwerken te bouwen. Het betrekken van de hele schoolgemeenschap of zelfs een heel land voor het bouwen van betere en hoopvolle educatieve toekomst leidt tot veranderingsprocessen waarin we geloven. Relationeel vertrouwen is het product van deze samenwerking.
Steeds weer ervaart Loek in zijn dagelijkse werk als facilitor voor educatieve verandering, dat het gebruik van de gedachte van sociale constructie leidt tot een toename van onverwachte ideeën van velen, wat het veranderingsproces als geheel alleen maar versterkt. Hierdoor is de verandering een 'wij'-avontuur. Sinds 2006 is Loek associate van het Taos Instituut en past hij zijn inzichten in veranderingsprojecten in Nederland maar ook in veel andere landen toe.
Via Suriname neemt Loek ons mee naar een succesvolle ervaring, waarbij een veranderingsproces heeft geleid tot oplossingen voor de vele problemen binnen de complexe wereld van het onderwijs. Duizenden mensen kwamen in beweging. Een geslaagde ervaring die hem niet liet gaan en vervolgens het onderwerp werd van reflectie en studie in zijn promotieonderzoek met de titel: Sustainable Educational Change is Being in Relation. Veel interessante inzichten komen naar voren waarin de begrippen relationeel bewustzijn, relationele verantwoordelijkheid en relationele reflectie cruciaal zijn. 4 bouwstenen worden ook genoemd: (1) Waardering, (2) Bruggen bouwen, (3) Samenwerking en (4) Dialogen.
Verandering is mensenwerk en vindt plaats binnen het sociale construct dat altijd uniek en dynamisch is. Het is de relationele dimensie die een nieuw zicht levert voor het benaderen van de veranderingsprocessen. Vanuit deze inzichten is verandering niet haalbaar, planbaar of voorspelbaar. Het is precies het dynamische aspect dat continue improvisatie en halfopen benaderingen vraagt die voldoende ruimte laten voor de spontane opkomst van nieuwe ideeën van co-creatie. Vertrouwen is daarom de parameter die veel meer aandacht zou moeten krijgen binnen het veranderingswerk. Voor Loek betekent het opbouwen van vertrouwen: werken aan een betere en hoopvollere toekomst waarin iedereen een bijdrage kan leveren.
Via Suriname gaan we kennismaken met een succeservaring, waar een veranderingsproces leidde tot oplossingen voor de vele problemen binnen de complexe wereld van het onderwijs. Een succeservaring die object van reflectie en studie vormde in zijn doctoraal onderzoek met als titel: Sustainable Educational Change is Being in Relation. Uit het proefschrift komen veel interessante inzichten naar voren, waarbinnen de begrippen relational awareness, relational responsibility en relational reflection cruciaal zijn. Ook worden 4 bouwstenen genoemd: (1) Appreciation, (2) Building Bridges, (3) Collaboration en (4) Dialoguing.