0492-514400 | Contact
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond | Route

Coronavirus


Coronavirus: hoe gaan wij ermee om?


Via deze pagina informeren wij onze studenten, medewerkers en overige betrokkenen bij Hogeschool de Kempel over de gevolgen van het coronavirus voor onze organisatie en de wijze waarop wij hiermee omgaan. De informatie wordt regelmatig geüpdatet op basis van de informatie vanuit de overheid.

We doen er alles aan om deze bijzondere omstandigheden het hoofd te bieden en een zo prettig mogelijke werk- en studieomgeving te creëren voor onze medewerkers en studenten. Samen gaan we deze uitdaging aan!


Update donderdag 23 april

Dinsdagavond 21 april heeft minister-president Mark Rutte tijdens een persconferentie namens het kabinet (onder andere) de volgende maatregelen aangekondigd:

 • Een verlenging van de 'intelligente lockdown' tot 20 mei.
 • Een versoepeling van de richtlijnen voor het basisonderwijs, de kinderopvang en sportclubs.
 • Een verlenging van het verbod op vergunningplichtige evenementen tot 1 september 2020. 

Voor het verzorgen van het onderwijs op locatie van Hogeschool de Kempel zelf verandert er daarmee (in ieder geval tot 20 mei) niets aan de maatregelen zoals die er nu al zijn. Zoals aangekondigd, vindt er op 13 mei een nieuw afwegingsmoment plaats. Daarna kunnen we bepalen of we elkaar op enig moment weer fysiek op De Kempel kunnen gaan treffen.


Update vrijdag 3 april


Zoals al eerder gecommuniceerd, houdt Hogeschool de Kempel de deuren gesloten tot en met 1 juni. Mochten de maatregelen met betrekking tot het coronavirus door de overheid tussentijds versoepeld worden, dan heeft dit géén consequenties voor 'scenario 2' dat inmiddels in werking is getreden. Wellicht dat onderwijs dan wél weer meer offline vormgegeven kan worden en studenten en docenten elkaar weer op locatie van De Kempel zelf kunnen treffen.

Let op! We willen studenten op een drietal zaken expliciet wijzen:

 • Vele tutorgroepen hebben elkaar inmiddels via Microsoft Teams getroffen en gesproken over 'scenario 2;. Blijf elkaar vooral (digitaal) opzoeken en stel je vragen aan elkaar en aan jouw tutor als dat nodig is!
 • De toetsweek van blok 3 nadert met rasse schreden. Vergeet niet dat alle inlevertentamens uit dat blok gewoon doorgang zullen vinden (uiterlijk aanleveren op dinsdag 14 april via GradeWork conform toetsrooster). Dat geldt ook voor de tentamens uit blok 3 die noodgedwongen vanwege de huidige situatie van toetsvorm veranderd zijn naar een inlevertentamen. Alleen de afnamemomenten van toetsen met schriftelijke open- en meerkeuzevragen van blok 3 zijn doorgeschoven naar week 27 en 28.
 • Een nieuw toetsrooster voor (doorgeschoven) herkansingen van blok 2 en de doorgeschoven toetsen met schriftelijke open- en meerkeuzevragen van blok 3 volgt zodra we weer in wat rustiger vaarwater zijn beland.


Update vrijdag 27 maart

De deuren dicht t/m 1 juni 

Gisteren hebben we onze studenten geïnformeerd over het feit dat ook na 6 april de deuren van Hogeschool de Kempel gesloten blijven en het onderwijs op afstand (online) vormgegeven zal worden. We hebben toen ook aangegeven dat dit tal van implicaties zal hebben voor het onderwijsaanbod, de toetsing en andere activiteiten. Inmiddels zijn deze implicaties duidelijk en zetten we ze hieronder uiteen. Met dit pakket aan maatregelen (ook wel 'scenario 2' genoemd) beogen we enerzijds de doelen en kwaliteit van het onderwijs te borgen en anderzijds een betekenisvol en studeerbaar programma te realiseren. Uitgangspunt is dat het scenario dat vanaf nu van kracht is, geldt tot en met de zomervakantie.

Scenario 2: de maatregelen
Het scenario dat vanaf nu met onmiddellijke ingang in werking treedt, kent een aantal ingrijpende maatregelen. Je vindt ze hieronder in een notendop:De eerder al verplaatste herkansingen van blok 2 worden (nogmaals) verplaatst.
 • De schriftelijke toetsen met open- of meerkeuzevragen van blok 3 worden ook verplaatst. Dit heeft ook gevolgen voor de herkansingen van blok 3.
 • Met name voor de eerste- en tweedejaars studenten (voltijd, deeltijd en het challenge program) geldt dat veel toetsvormen van blok 4 gewijzigd worden in een andere toetsvorm (deelname 1).
 • Voor de derdejaars geldt dat er veel minder verandert en onderwijs dat gestart is in blok 3, in blok 4 meestal op de 'gewone'manier wordt afgerond. 
 • Voor de stage zijn twee mogelijkheden beschreven: één waarbij stagelopen vanaf 1 juni weer mogelijk is op de 'normale' manier en één waarbij onderwijs op afstand op de stageschool ook na 1 juni van kracht blijft.
 • Voor blok 4 wordt een nieuw jaarschema van kracht, waarbij stagedagen en een stageweek verplaatst zijn, extra stagedagen gepland zijn en we (helaas, met pijn in ons hart) hebben moeten besluiten om de erfgoedweek voor de eerstejaars en de Ardennen-Eifelweek voor de tweedejaars te laten vervallen.
 • Voor de vierdejaars geldt dat al eerder gemaakte afspraken van kracht blijven en er met de intrede van dit scenario geen zaken meer veranderen die al eerder gecommuniceerd zijn. Voor de onderzoeksopdracht voor I-MST15 zullen tutoren in overleg met studenten en mentoren, waar nodig, zoeken naar een passende invulling van deze opdracht.
Mochten de maatregelen met betrekking tot het coronavirus door de overheid tussentijds versoepeld worden, dan heeft dit géén consequenties voor het bovenstaande. Wellicht dat onderwijs dan wél weer meer offline vormgegeven kan en we elkaar wel op locatie van De Kempel zelf kunnen treffen.

Personen die vanuit nascholing aan Hogeschool de Kempel verbonden zijn, informeren wij altijd per e-mail over eventuele wijzigingen rondom hun training of opleiding. De wijze van aanpak kan verschillen van die van de hierboven genoemde werkwijze voor onze reguliere studenten.

Het zijn enerverende tijden. Niets lijkt meer te zijn wat het ooit was en zekerheden lijken om te vallen waar je bijstaat. Met de bovenstaande maatregelen willen we studenten in ieder geval duidelijkheid bieden voor de komende periode. Heel veel succes met al je studie- en stageactiviteiten de komende periode. We houden (digitaal) contact!


Update donderdag 26 maart

Onderwijs op afstand...dat werkt!
Inmiddels verzorgen we vanuit De Kempel al bijna twee weken 'onderwijs op afstand'. PowerPoint-presentaties aangevuld met gesproken tekst hebben hun intrede gedaan, digitale groepsbijeenkomsten zijn belegd, stagebezoeken hebben 'op afstand'plaatsgevonden en er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden van Microsoft Teams. Tegelijkertijd zien wij ook dat onze studenten tal van activiteiten ontplooien waarmee zij zich als 'juf of meester op afstand' profileren. Fantastisch! Kijk maar eens naar dit filmpje van Julie Metsemakers en het interview met Emmy Derkx. Op social media zijn nog veel meer voorbeelden van actieve online Kempel-juffen en -meesters te vinden. Prachtige initiatieven. Keep up the good work!

Verlenging van periode waarin online onderwijs wordt verzorgd
Afgelopen maandag heeft het kabinet besloten dat evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Vandaag heeft Hogeschool de Kempel (in navolging van het besluit van het kabinet), in overleg met andere hogescholen, besloten om ook na 6 april door te gaan met het geven van online onderwijs en deze termijn te verlengen tot 1 juni. Mochten de maatregelen met betrekking tot het coronavirus door de overheid tussentijds versoepeld worden, dan zullen we bekijken welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de dan geldende richtlijnen weer kunnen gaan plaatsvinden. Bovenstaand besluit heeft tal van implicaties met allerlei ingewikkelde besluitvormingsprocedures. Op dit moment zijn wij volop bezig om daaraan vorm en inhoud te geven. We willen jullie daarover niet lang in onzekerheid laten. Begin volgende week, en eerder indien mogelijk, melden we ons daarover weer met up-to-date informatie.

Personen die vanuit nascholing aan Hogeschool de Kempel verbonden zijn, informeren wij altijd per e-mail over eventuele wijzigingen rondom hun training of opleiding. De wijze van aanpak kan verschillen van die van de hierboven genoemde werkwijze voor onze reguliere studenten.

  
Update dinsdag 17 maart

Vol goede moed!
Het zijn enerverende tijden op dit moment. Maar we proberen onze studenten zo goed mogelijk (op afstand) op weg te helpen. We wensen iedereen dan ook heel veel succes de komende periode met zijn/haar studie. 

Onderwijs op afstand: hoe wordt dat vormgegeven?
Inmiddels hebben alle docenten nagedacht over de wijze waarop zij het resterende aanbod van blok 3 vorm en inhoud zullen gaan geven. Dat geldt ook voor aanbod in de V-lijn, waarvoor het op dit moment niet mogelijk is om aan de verplichte aanwezigheid te voldoen. Hiervoor zijn door de docenten alternatieve opdrachtvormen bedacht en ontworpen. Al de hierboven genoemde zaken vinden studenten voor iedere opleidingsfase terug in het document 'Overzicht onderwijs op afstand'. Heb je als student vragen over het document, dan kun je daarvoor bij de betreffende docenten terecht.

Hoe gaan we om met de herkansingen uit week 11 en week 12?
Op het advies van het RIVM hebben enkele studenten zich moeten afmelden voor een of meer herkansingen in week 11. Zij hebben dit gedaan via het speciaal daarvoor opengestelde tijdelijke e-mailadres. Voor week 12 zijn alle herkansingen komen te vervallen. Deze tentamens zijn opnieuw ingeroosterd volgens deze planning. Dat document publiceren we uiteraard ook op het leerplein bij de overige toetsroosters. Het inhalen van deze herkansingen is zoveel mogelijk ingepland in de reguliere toetsweek van blok 3 (en voor een klein deel de week daarna). Let op: de verplaatste herkansingen uit week 11 zijn uiteraard uitsluitend bedoeld voor studenten die zich daarvoor hebben moeten afmelden. Het betreft hier niet een (extra) derde herkansingsmogelijkheid.

Welke informatie hebben stagescholen van ons ontvangen?
Alle stagescholen zijn gisteren per brief door het stagebureau van De Kempel geïnformeerd over hoe wij (en dus jullie als stagiaire van de hogeschool) omgaan met het gegeven dat de basisscholen tot en met 6 april gesloten zijn. 

Vergaderen op afstand, hoe gaat dat in zijn werk?
In de komende periode zullen studenten mogelijk vergaderverzoeken ontvangen van docenten om deel te nemen aan een sessie via Teams. Door middel van Teams is het mogelijk om interactief met videobeelden samen te werken. Door middel van deze uitleg leer je hoe zo'n sessie in zijn werk gaat.


Update zondag 15 maart: sluiting scholen t/m 6 april

De overheid heeft zondagmiddag besloten om alle scholen voor het primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs per onmiddellijke ingang te sluiten tot en met maandag 6 april. Ook Hogeschool de Kempel blijft tot die tijd dicht. Wat betekent dit voor onze studenten?

Kan ik als student iets voor mijn stageschool betekenen?
Dat er geen onderwijs meer wordt aangeboden op basisscholen, betekent niet dat je geen stage meer kunt lopen (of van betekenis kunt zijn) op jouw stageschool. Van (aanstaande) leraren kan verwacht worden dat zij, ook op een andere wijze dan normaal, een bijdrage blijven leveren aan (de toekomst van) het onderwijs. Neem daarom kennis van de onderstaande acties die je (bijvoorbeeld) zou kunnen ondernemen:

 • Neem kennis van de wijze waarop jouw school (en/of bestuur) omgaat met de nieuwe maatregel en wat er verwacht wordt van het personeel.
 • Neem contact op met jouw mentor met de vraag of jouw aanwezigheid op de stageschool al dan niet gewenst is.
 • Bied aan dat je, als aanstaand leraar, op welke manier dan ook een bijdrage wilt leveren aan (de toekomst van) het onderwijs op jouw stageschool. Als jeugdige generatie hebben jullie ongetwijfeld goede ideeën over het verzorgen van onderwijs op afstand, ook aan leerlingen van de basisschool.

Wat betekent dit nog meer voor de stage?
 • Aantal stagedagen: aan het einde van blok 3 zal er een herijking plaatsvinden met betrekking tot het aantal verplichte stagedagen. Afhankelijk van hoe lang het onmogelijk blijkt om niet naar de stageschool toe te gaan, wordt bekeken wat de ondergrens wordt van het minimaal af te leggen stagedagenstagedagen en/of we later in het studiejaar nog een mogelijkheid voor extra stage kunnen creëren.

 • Stagebezoek: met het vervallen van stagedagen zal het ook voor stagebegeleiders in toenemende mate lastiger worden om studenten de gebruikelijke twee keer op de stage te bezoeken in het lopende semester. Zij zullen dan via e-mail en/of telefonisch contact met jou én jouw mentor opnemen. Mocht er (bij het uitvallen van het stagebezoek) toch een dringende behoefte bestaan aan een persoonlijk gesprek samen met jouw mentor op de stageschool zelf, dan is het goed om dat even bij jouw stagebegeleider aan te geven.

 • Verplichte stageopdrachten: met de docenten van De Kempel is afgesproken dat het wél of niet kunnen uitvoeren van een (verplichte) stageopdracht niet belemmerend mag werken voor een via GradeWork aan te leveren inlevertentamen. Met andere woorden: mocht het onverhoopt onmogelijk blijken de stageopdracht uit te voeren die noodzakelijk is voor de inleveropdracht, dan wordt door de docenten een alternatieve werkwijze met studenten gecommuniceerd.

 • Meesterstuk 14 en 15: alle studenten in de afstudeerfase hebben inmiddels informatie ontvangen over de wijze waarop de herkansing van I-MST14 flexibel kan worden aangeleverd, afhankelijk van welke mogelijkheden er (op welke termijn nog) zijn om zaken op de stageschool te onderzoeken en ten uitvoer te brengen. Alle studenten in de afstudeerfase zullen komende week via e-mail worden ingelicht hoe om te gaan met de eventuele (on)mogelijkheid zaken uit te voeren voor I-MST15 in de stage. Datzelfde geldt voor de (start van de) eindstage (S-STA16).

De lessen op De Kempel vallen uit tot 6 april (was 31 maart). En nu?
Oud nieuws, maar toch nog maar even...Maandagavond of anders uiterlijk dinsdagochtend ontvangen studenten informatie over hoe het onderwijs verder (op afstand) vorm gegeven wordt. Uitgangspunt blijft dat we ze voldoende kunnen begeleiden op weg naar de toetsen aan het einde van blok 3. We gaan ervan uit dat de toetsen tegen die tijd gewoon volgens planning en op de aangegeven manier doorgang kunnen vinden.

Herkansingen week 11 en 12 vervallen. En nu?
Afgelopen week (week 11) heeft een aantal studenten niet kunnen deelnemen aan de herkansingen. Zij hebben zich daarvoor kunnen afmelden via het daarvoor speciaal aangemaakte e-mailadres. Alle (schriftelijke en digitale) toetsen die komende week (week 12) afgenomen zouden worden zijn uitgesteld. Dit geldt ook voor de landelijke kennisbasistoets Nederlands. Jullie worden nog deze week geïnformeerd over nieuwe herkansingsmomenten in de vorm van een aangepast toetsrooster. Inlevertoetsen vinden regulier doorgang. Mondelinge toetsen worden met behulp van digitale media uitgevoerd.


Update donderdag 12 maart: geen onderwijs op hogescholen t/m 31 maart

In het overleg met de bewindslieden is vandaag een verdergaande maatregel voor het hoger onderwijs gecommuniceerd dan in de persconferentie van vanmiddag. Het kabinet roept hogescholen en universiteiten op om in ieder geval tot en met 31 maart geen onderwijs meer aan te bieden op locatie. In het overleg is door de bewindslieden van onderwijs medegedeeld dat dit betekent dat met onmiddellijke ingang geen onderwijs meer plaatsvindt op locaties van hogescholen en universiteiten. Dit geldt voor zowel onderwijsactiviteiten als tentamens. Op Hogeschool de Kempel geldt dit ook voor nascholingsactiviteiten. Wel blijven de gebouwen voor zover mogelijk open voor andere activiteiten. Kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en het mbo blijven open.

Studenten zullen begin volgende week geïnformeerd worden over de wijze waarop we ze, zo goed als mogelijk, zullen ondersteunen in hun leerproces. Alle cursisten ontvangen vanuit nascholing op 13 maart een e-mail over de consequenties voor hun trainingen/opleidingen t/m 31 maart. 

De fysieke lessen en nascholingsactiviteiten op De Kempel vallen uit tot en met 31 maart. En nu?
Docenten zullen studenten begin volgende week via e-mail op de hoogte stellen hoe het onderwijs verder (op afstand) vorm gegeven wordt. Uitgangspunt blijft dat we ze voldoende kunnen begeleiden op weg naar de toetsen aan het einde van blok 3. We gaan ervan uit dat de toetsen tegen die tijd gewoon volgens planning en op de aangegeven manier doorgang kunnen vinden.

Er zijn toetsen volgende week. En nu?
Alle (schriftelijke en digitale) toetsen die volgende week op De Kempel zelf afgenomen worden zijn uitgesteld. Dit geldt ook voor de landelijke kennisbasistoets Nederlands. Over de verdere afname worden studenten zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Inlevertoetsen vinden regulier doorgang. Over de andere toetsen (bijvoorbeeld mondeling) zullen docenten hun studenten verder informeren.

Hoe om te gaan met de stage?
Bovenstaande maatregel heeft vooralsnog geen consequenties voor de stage. Zolang basisscholen in bedrijf zijn, kunnen studenten (tenzij er bij henzelf gezondheidsklachten optreden) regulier naar de stageschool. Indien er stagedagen uitvallen dan geldt het volgende:

 • Aantal stagedagen:aan het einde van blok 3 zal een herijking plaatsvinden met betrekking tot het aantal verplichte stagedagen. Afhankelijk van hoe lang het onmogelijk blijkt om niet naar de stageschool toe te gaan, wordt bekeken wat de ondergrens wordt van de minimaal af te leggen stagedagen.
 • Stagebezoek: met het vervallen van stagedagen zal het ook voor stagebegeleiders in toenemende mate lastiger worden om studenten de gebruikelijke twee keer op de stage te bezoeken in het lopende semester. Zij zullen dan via e-mail en/of telefonisch contact met de student én zijn/haar mentor opnemen. Mocht er (bij het uitvallen van het stagebezoek) toch een dringende behoefte bestaan aan een persoonlijk gesprek samen met de mentor op de stageschool zelf, dan is het goed om dat even bij de stagebegeleider aan te geven.

Een student kan een (verplichte) stageopdracht niet uitvoeren die onderdeel uitmaakt van een inleveropdracht.
Met de docenten van De Kempel is afgesproken dat het wél of niet kunnen uitvoeren van een (verplichte) stageopdracht niet belemmerend mag werken voor een via GradeWork aan te leveren inlevertentamen. Met andere woorden: mocht het onverhoopt onmogelijk blijken de stageopdracht uit te voeren die noodzakelijk is voor de inleveropdracht, dan wordt door de docenten een alternatieve werkwijze met studenten gecommuniceerd.


Update maandag 9 maart 2020: veelgestelde vragen

1. Kan ik lessen en/of trainingen/opleiding voor nascholing bijwonen op De Kempel? 
Jazeker. Ervan uitgaande dat mensen met gezondheidsklachten preventief thuisblijven, kun je gewoon naar Hogeschool de Kempel toekomen. Het is wel belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:
- Was je handen regelmatig.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes.
Er is op dit moment geen reden om lessen af te gelasten.

2. Kan ik stage gaan lopen?
Als je geen verkoudheidsklachten, klachten van een luchtweginfectie of koorts hebt, kan je gewoon stagelopen (tenzij je stageschool andere richtlijnen hanteert).

3. Wanneer moet je vanwege het coronavirus thuis blijven?

Alleen mensen die klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts adviseren we om hun sociale contacten te beperken. Ga in dat geval niet naar school, werk of naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Boodschappen doen en de hond uitlaten kan wel. Dit heet ook wel 'social distancing'. Ervan uitgaande dat mensen hierin hun verantwoordelijkheid nemen, kan het dagelijks leven voor alle anderen gewoon doorgang vinden.

4. Wat gebeurt er als ik verplichte lessen mis?
Bij het missen van verplichte lessen worden de gangbare regels gehanteerd (zie het OER). In deze regelgeving is al geanticipeerd op het, door onvoorziene omstandigheden, missen van één of meerdere lessen (met een maximum van 20%). Aan het eind van het blok zullen we de balans opmaken. Mocht je, door het advies van het RIVM, onverhoopt niet hebben kunnen voldoen aan de aanwezigheidsnorm dan betekent dit dat je in de vorm van een alternatieve opdracht kunt voldoen aan de eisen. In dat geval zullen de betrokken docenten een bij de specifieke situatie passende opdracht vormgeven.

5. Wat gebeurt er als ik een herkansing mis?
In de regel wordt er geen uitzondering gemaakt als je een herkansing mist door ziekte of andersoortige omstandigheden. In het kader van het advies van het RIVM maken we hierop, voor toetsen met meerkeuze- en/of openvragen, een uitzondering. Mocht je deze week een schriftelijke toets (open vragen of meerkeuzevragen) hebben, waarbij je, op basis van het RIVM-advies, besluit van deelname af te zien, meldt dit dan via afmelden@kempel.nl (onder vermelding van de naam van de toets(en) en jouw naam). De examencommissie inventariseert de afmeldingen en zal een alternatief afnamemoment met de betrokkenen communiceren. Alleen bij afmeldingen conform bovenstaande procedure kun je een beroep doen op deze mogelijkheid. Voor inlevertoetsen geldt deze uitzondering NIET en wordt het gangbare beleid gehanteerd. Inleveren via GradeWork kan, conform toetsrooster, plaatsvinden vanuit huis.


Update zondag 8 maart

Inmiddels heeft het RIVM de adviezen voor Noord-Brabant verder aangescherpt. Hogeschool de Kempel volgt de adviezen strikt op zoals die door de overheid worden aangereikt. Dat doen we dus nu ook weer met dit aangescherpte advies. Voor nu betekent dit concreet dat:
 • Alle lessen en overige activiteiten van Hogeschool de Kempel gewoon zullen doorgaan.
 • We jullie verzoeken om, als je moet niesen of hoesten, dat in je elleboog te doen.
 • We jullie vragen om veelvuldig (vaker dan normaal) je handen te wassen met water en zeep.
 • We van jullie vragen om, als je milde gezondheidsklachten vertoont (veelvuldig hoesten, neusverkoudheid al dan niet in combinatie met koorts), thuis te blijven.

Met betrekking tot dat laatste punt het volgende. We begrijpen dat 'milde gezondheidsklachten' een begrip is dat door iedereen op een persoonlijke manier (anders) ingevuld kan worden. We vertrouwen erop dat iedereen een voor hem of haar passende keuze maakt die aansluit bij het advies van het RIVM. Indien het advies om thuis te blijven voor jou relevant is verzoeken we:
 • studenten om dit via de mail te melden bij hun tutor en de mentor op de stageschool. Let er ook goed op eventueel je stagebegeleider te informeren over jouw afwezigheid op de stage.
 • medewerkers van De Kempel om de gebruikelijke ziekmeldingsprocedure te hanteren.