Aanmelden
Goed onderwijs is geen vaststaand gegeven. Nieuwe inzichten vragen om een continu proces van ontwikkeling. Het Kempelonderzoekscentrum (KOC) is daarin een belangrijke schakel. 
In lijn met het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022 karakteriseren we onderzoek op en vanuit De Kempel als praktijkgericht onderzoek. Door het onderzoeken van de dagelijkse onderwijspraktijk worden nieuwe inzichten verworven, gedeeld en toegepast. Met onderzoek op en vanuit De Kempel beogen we bij te dragen aan de ontwikkeling van:
1. het opleidingsonderwijs;
2. de beroepspraktijk;
3. gevalideerde kennis ten behoeve van de hierboven genoemde twee doelen.
Regelmatig vragen universitaire studenten of ze hun stage en onderzoek op onze lerarenopleiding mogen uitvoeren. Dat kan zeker. Je stage is op de lerarenopleiding zelf, terwijl je je onderzoeksonderwerp in samenspraak met de opleiding doorgaans kunt kiezen binnen een van de  onderstaande onderzoekslijnen. Voor up-to-date informatie kun je de  Stage-en/of onderzoeksmogelijkheden downloaden.

Binnen het KOC onderscheiden we drie onderzoekslijnen:

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving

De Kempel wil met deze onderzoekslijn Betekenisvol leren onderwijzen  bijdragen aan het ontwikkelen van betekenisvol onderwijs in de werkplekleeromgeving (Popeijus & Geldens, 2009). Onder een werkplekleeromgeving verstaan we een door basisschool en hogeschool ingerichte leer- en werkomgeving waarbinnen aanstaande leraren in een leerwerktraject de voor het beroep benodigde bekwaamheden kunnen verwerven in een wisselwerking tussen leren en werken (Geldens, 2007). Ofwel het gaat om samen (academisch) opleiden- waarin de lerarenopleiding en basisscholen samen van en met elkaar leren. Onderzoekende leraren worden in de verschillende onderzoeksprojecten opgeleid en geprofessionaliseerd opdat zij de integratie van betekenisvol leren onderwijzen in het opleidingsonderwijs en in de beroepspraktijk vorm kunnen geven.
De onderzoekslijn BLO staat onder leiding van dr. Jeannette Geldens.

Eigentijds Beoordelen in het Onderwijs
Deze onderzoekslijn richt zich op het toepassen van Beoordelen om te Leren (Assessment for Learning) in de dagelijkse praktijk van de basisschool. Deze toepassing wordt ondersteund door het opleiden van studenten, het professionaliseren van leraren en het ontwikkelen van een praktische procedure voor leraren en leerlingen.
De onderzoekslijn EBO staat onder leiding van dr. Jos Castelijns.

Persoonlijk Meesterschap
Met het centraal stellen van persoonlijk meesterschap wil De Kempel (ook in gezamenlijk onderzoek binnen  het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap/CEPM en binnen Radiant Lerarenopleidingen) bijdragen aan de ontwikkeling van een andere kwaliteitscultuur binnen het onderwijs en de lerarenopleiding, waarbij niet uitsluitend (cognitieve) prestaties leidend zijn maar ook bredere, meer vormende aspecten. In verschillende onderzoeksprojecten worden onderzoekende leraren opgeleid en geprofessionaliseerd opdat zij hun persoonlijk meesterschap in het opleidingsonderwijs en in de beroepspraktijk kunnen ontwikkelen. Beide lectoren fungeren als projectleiders.

 

 

 

 

 
Kwaliteit(szorg) Onderzoek Hogeschool de Kempel

Validatie kwaliteitszorg onderzoek
Gedragscode