Aanmelden

Goed onderwijs is geen vaststaand gegeven. Nieuwe inzichten vragen om een continu proces van ontwikkeling. Het Kempelonderzoekscentrum (KOC) is daarin een belangrijke schakel. 

Met onderzoek op en vanuit De Kempel beogen we bij te dragen aan de ontwikkeling van:

1.    het opleidingsonderwijs (omvat het curriculum, het opleiden van aanstaande leraren en het professionaliseren van docenten);

2.    de beroepspraktijk (omvat het onderwijsaanbod in de basisschool, de inbedding van producten uit onderzoek voor het beroepenveld en het loopbaanlang professionaliseren van leraren);

3.    gevalideerde kennis ten behoeve van de hierboven genoemde twee doelen (onderzoek genereert kennis, inzichten en producten die bijdragen aan het beantwoorden van vragen uit de opleidings- en beroepspraktijk).

Regelmatig vragen universitaire studenten of ze hun stage en onderzoek op onze lerarenopleiding mogen uitvoeren. Dat kan zeker. Je stage is op de lerarenopleiding zelf, terwijl je je onderzoeksonderwerp in samenspraak met het KOC  kunt kiezen binnen een van de  onderstaande thema's. Voor up-to-date informatie kun je de Stage-en/of onderzoeksmogelijkheden downloaden.

Binnen het KOC onderscheiden we de volgende thema's:

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving 

(BLO, 2009-2018)

Binnen Betekenisvol Leren Onderwijzen staat de vraag centraal naar de wijze waarop betekenisvol onderwijs in de werkplekleeromgeving kan worden ondersteund. Een werkplekleeromgeving is een door basisschool en hogeschool ingerichte leer- en werkomgeving waarbinnen aanstaande leraren in een leerwerktraject de voor het beroep benodigde bekwaamheden kunnen verwerven in een wisselwerking tussen leren en werken (Geldens, 2007 Popeijus & Geldens, 2009). In een werkplekleeromgeving leren opleiding en basisscholen samen van en met elkaar (Geldens, Popeijus, Ruit & Visser, 2012). Dat doen zij door gezamenlijk betekenis te verlenen aan praktijkervaringen, gebruik makend van  theoretische begrippen en modellen. Samen leren vraagt om een systematische, onderzoekende aanpak, waarbij door lerenden nieuwe kennis over de praktijk wordt geconstrueerd of bestaande kennis wordt geherstructureerd.
Vanuit sociaal-constructivistisch perspectief vatten we leerprocessen op als processen waarin lerenden (samen) betekenis verlenen aan ervaringen (Guba & Lincoln, 1986) en daardoor kennis construeren. Bij betekenisverlening is niet enkel sprake van cognitieve processen. Daarvoor is ook zingeving nodig (van Oers, 2009). Bij betekenisvol leren gaat het om diepgaand leren (Biggs & Tang, 2007; Mareé, 2013). Het gaat om onderwijs waarmee we proberen te komen tot betere en betekenisvollere leerresultaten (Volman, 2011).

BLO staat onder leiding van lector dr. Jeannette Geldens.


Eigentijds Beoordelen in het Onderwijs (EBO, 2010-heden)

Bij de start van het lectoraat EBO was in de onderwijspraktijk en in onderzoek sprake van een groeiende aandacht voor de formatieve functie van beoordelen (Black & Wiliam, 2009), ook wel Assessment for Learning (evalueren om te leren) genoemd. Scholen in ons werkgebied en daarbuiten zochten naar mogelijkheden om evalueren om te leren vorm te geven in de dagelijkse onderwijspraktijk. In de discussie over de verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs en de lerarenopleidingen wordt vaak een sterk accent gelegd op selectie, kwaliteitscontrole en externe verantwoording aan de hand van toetsing, doorgaans aangeduid als summatief beoordelen. Deze vorm van beoordelen is gericht op het vaststellen van leerprestaties met als doel het nemen van beslissingen waarbij voor leerlingen of studenten veel op het spel staat, zoals selectie (voortgezet onderwijs), voortgang in het programma dan wel het verkrijgen van een diploma. In de Angelsaksische literatuur wordt in dit verband gesproken over Assessment of Learning (evalueren van het leren). Evalueren om te leren is het verzamelen en interpreteren van informatie over waar lerenden staan in hun leerproces, waar ze naar toe gaan en hoe ze daar het beste kunnen komen. Met deze informatie reguleren de lerenden hun eigen leerprocessen (Baas, 2017). Binnen het thema EBO staat de vraag centraal naar de wijze waarop evalueren om te leren het  zelfregulerend leren van leerlingen dan wel studenten kan ondersteunen.

EBO staat onder leiding van lector dr. Jos Castelijns.


Persoonlijk Meesterschap  (PM, 2013-heden)
Sinds 2013 participeert De Kempel in projecten van het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap/CEPMSinds 1 januari 2017 zijn  deze projecten ondergebracht binnen Radiant Lerarenopleidingen.

Binnen het thema Persoonlijk Meesterschap staat de vraag centraal naar de wijze waarop normatieve professionalisering van studenten en leraren kan worden vormgegeven. Het KOC geeft in dit verband specifiek aandacht aan het vermogen van leraren om afstemming en verbinding met leerlingen te realiseren en hun brede (sociale en morele) ontwikkeling te bevorderen. Goed onderwijs dan wel goed opleiden staat of valt bij de kwaliteit en gedrevenheid van studenten, leraren en docenten, die de ruimte en mogelijkheid krijgen hun persoonlijk meesterschap te tonen en hun professionele identiteit te ontwikkelen. Met onderzoek naar PM wil De Kempel aandacht vragen voor de normatieve connotatie die verbonden is aan professionaliteit en professionele identiteit. Met het centraal stellen van persoonlijk meesterschap in gezamenlijk onderzoek binnen Radiant wil De Kempel bijdragen aan de ontwikkeling van een andere kwaliteitscultuur binnen het onderwijs en de lerarenopleiding, waarbij niet uitsluitend (cognitieve) prestaties leidend zijn maar ook bredere, meer vormende aspecten.

Beide lectoren fungeren als projectleiders.

 

 

 

 

 
Kwaliteit(szorg) Onderzoek Hogeschool de Kempel

Validatie kwaliteitszorg onderzoek
Gedragscode