Betekenisvol Leren Onderwijzen (BLO) in de werkplekleeromgeving vormt de focus voor onze onderzoeksactiviteiten.

Hogeschool de Kempel wil betekenisvol onderwijs ontwikkelen in de werkplekleeromgeving waarin zij samen met basisscholen aanstaande leraren opleidt voor de toekomst.

Onder een werkplekleeromgeving verstaan wij hier een door basisschool en hogeschool ingerichte leer- en werkomgeving waarbinnen aanstaande leraren in een leerwerktraject de voor het beroep benodigde bekwaamheden kunnen verwerven in een wisselwerking tussen leren en werken (Geldens, 2007). Ofwel het gaat om samen (academisch) opleiden waarin de lerarenopleiding en basisscholen samen van en met elkaar leren.

Het onderzoek beoogt:

1. bij te dragen aan de ontwikkeling van het opleidingsonderwijs door:
a. curriculumontwikkeling en ondersteunen van aanstaande leraren op het gebied van betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving;
b. het professionaliseren van opleiders op het gebied van betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving;

2. bij te dragen aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk op het gebied van betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving, inclusief het professionaliseren van leraren;

3. het ontwikkelen van kennis over betekenisvol leren onderwijzen in de werkplekleeromgeving alsmede over het benutten van kennis in deze contexten.

 

 

Boek BLO

Boekrecensie BLO

Bundel BLO

Kenmerken WPLO